Right to education

SRI LANKA: පෙළපාලි හා මහජන උද්ඝෝෂණ වල පොලිස් සහභාගීත්වය

නීතිඥ බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු නොබෝදා පත්කරන ලද ජාතික පොලිස් කොමිසම විසින් ඔක්තෝබර් මස 29 වන දින විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ඉදිරිපිටදී ශිෂ්‍යයන් කණ්ඩායමකට පොලිසියේ කැරලි මර්ධන ඒකකය විසින් පහර දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්‍ෂණයක් පැවැත්වීම ආරම්භ කිරීම සතුටට කරුණකි. එම පරීක්‍ෂණ කොමිටුවේ වාර්තාව සති දෙකක් ඇතුළත නිකුත් කරනු ලබන බවට ජාතික පොලිස් කොමිසමේ ප‍්‍රකාශකයෙකු විසින් නිවේදනය […]

SRI LANKA: The AHRC condemns the attack on students by the Riot Police

The Asian Human Rights Commission is seriously concerned about the attack by the riot police on the students of Inter Student Collective for the Protection of the Higher National Diploma in Accountancy (HNDA), who have gathered to present a petition to the Minister of Higher Education at the University Grants Commission, in Colombo yesterday, 29thOctober […]

PAKISTAN: Patriarchal culture amongst the lawyers reaches alarming level

Javeria Younes Women in Pakistan are treated as second class citizens. Denied their fundamental rights, the they are often viewed as property, to be dealt with as their owners deems fit. The chauvinism and patriarchy prevalent in Pakistan ensures systematic gender subordination, which perpetuates violence. In a society where the male ego is inflated at […]

INDIA: Nutrition and TB: An Essential but Ignored relationship

Article | India | 30-09-2015

Prashant Kumar Dubey Nutrition and TB are two entities which need to be considered together, not separately. It is unfortunate that our country has not taken any initiative in this area resulting in a disregard for this relationship. If we really want to overcome TB, we need to talk through a package system similar to […]

SRI LANKA: Brutal Murder of little Seya and the relevance of the OHCHR Investigation Report

The abduction, rape, and murder of Seya Sadewmi of Kotadeniyawa on 12 September 2015 has led many Sri Lankans to react across the country, and provoked many demonstrations by women’s organisations and also by children. Even yesterday, 23 September 2015, demonstrations by school children were reported from the North of the country. Similarly, media reports […]

INDIA: Woeful child malnutrition persists amidst wonderful schemes

Statement | India | 21-09-2015

A social justice bench of the Supreme Court of India comprising justices Madan B. Lokur and U.U. Lalit recently lambasted the government yet again for its failure in implementing welfare schemes for children belonging to the lower strata of society. The Court stressed the “mismatch” between the “wonderful schemes” the government creates and the ground […]

INDIA: Growth of Inequality, as of 2015

Sachin Kumar Jain Whenever clichés like development, economic progress, growth rates, and their ilk begin swirling in the air, it can, rather, it should, be safely assumed that there is something terribly amiss; the most important social issues are getting brushed under a (red?) carpet (for whom?). The day’s vegetable prices become the handle to […]

NEPAL: Don’t talk, just listen

An article from the Kathmandu Post forwarded by the Asian Human Rights Commission I am a Chhetri man, born and raised in Kathmandu. Today, the new constitution of the Federal Republic of Nepal will be officially promulgated and it is my constitution – it has been drafted by people who share my gender, my complexion, […]

NEPAL: Terai deaths blot new Constitution

Statement | Nepal | 18-09-2015

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has repeatedly raised the alarm against the killings in Terai; however, they fail to stop. The police have again opened fire, this time on 15 September, a market day. The police firings have resulted in four innocent citizens in Bethari, Bhairahawa town, Rupandehi District being killed. The mentality of […]

ASIA: Weekly Roundup, Episode 90

This week’s Roundup will focus on initiatives for police reform in South Asia. The episode begins in Nepal where on-going instability in the Terai in the last 2 months has provided ample examples for the urgent need of police reform. Nepal’s dysfunctional, incompetent, violent, and corrupt police institution reflects the norm in the South Asian […]

World : Receiving visitors in the ‘Republic of Conscience’

An Article published in the Hong Kong Free Press, on 11th September 2015, forwarded by the Asian Human Rights Commission By Basil Fernando Perhaps the most touching moment broadcast through international media in recent times is the warm welcome people fleeing Syria through Hungary received from large German crowds on arrival. When citizens of one country […]

PAKISTAN: Establishing Child Rights Commission

Iqbal Ahmed Detho The debate around legislating child protection laws and creating institutional mechanisms has got sympathetic constituency both among public and policy makers after the gory incident of raping the children and making their videos in Kasur, Punjab. Before this incident became public, Federal Government had moved a draft bill in the parliament for […]

SRI LANKA/WORLD: Discussion on democracy and good governance in Sri Lanka

We are presenting a discussion held on the ‘Subha Udesanak” (Good Morning) Programme, on Rupavahini with Mr Basil Fernando, Director of Policy and Programmes, Asian Human Rights Commission, Hong Kong, and popular film director Dharmasiri Bandaranayake, moderated by Mr. Chitral Perera. In this discussion the challenges faced by the new government due to the damage […]

HONG KONG/PHILIPPINES: Guilty Prosecutors run free but innocent victims are jailed

(Note: this article was first published in the August 16, 2015 issue of the Sunday Examiner) Temogen (Cocoy) Tulawie, a rights advocate from Sulu, walked out of prison on July 20 after a court in Manila acquitted him of charges of murder and possessing explosives. His acquittal ended nearly four years of imprisonment. But the remaining […]

NEPAL: Viscious police, childish protestors

Statement | Nepal | 20-08-2015

The Asian Human Rights Commission (AHRC) condemns the continuing police violence in Nepal, which has escalated in recent weeks, following the proposed demarcation of Nepal into 6 states. Many ethnic and other groups have taken to the streets against the proposed demarcation. Due to constant strikes, people’s lives and livelihoods have been thrown into chaos. […]

ASIA: Weekly Roundup, Episode 85

This week’s Roundup reports on the encouraging re-opening of a three-year-old crime investigation relating to the death of Sri Lankan rugby player Wasim Thajudeen. While it was initially determined to be an accidental death, allegations of it being a murder committed by former President Mahinda Rajapaksa’s son have long circulated. The body has now been […]

INDIA: Government Masterplan: Kick the Students Out of School

Article | India | 12-08-2015

Urikhimbam Jenison The Manipur state government has closed down all educational institutions in the state in an attempt to curb the ongoing movement for the implementation of the Inner Line Permit System (ILPS) in Manipur. It has been a month since this decision was taken. In other words, students have been kept out of their […]

PAKISTAN: No place for slum dwellers

In urban planning, slums are thought of as a tumor; an alien growth that can risk the overall development of an urban mega project. The notion ignores the fact that the labor force needed to materialize the urban dream often comes from this underbelly, which provides shelter to lives lived in the shadow of ostentation. […]

PAKISTAN: Corporal punishment is deemed fit by the schools to exert their authority on children

In a society infested with extremism and intolerance sadistic and violent behaviour is a natural outcome. As part of their daily lives, children all over Pakistan are spanked, slapped, hit, beaten and battered by parents and teachers. Corporal punishment may just be an impulsive reaction of an irritated parent or teacher. Yet In every case, […]

SRI LANKA: A leading girl’s school in Colombo refuses to assist a Grade 8 student, with special needs

Dear friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information about a child with special needs being unable to attend school as a result of a leading girl’s school in Colombo refusing to provide her with the necessary facilities. The child, since birth, has been unable to walk and needs a wheel chair to […]