Article

SRI LANKA: What Is The Value Of The Life Of Sunil Jayawardene?

By Basil Fernando SINHALA VERSION Sunil Jayawardene was a representative for three-wheele drivers. He who went to make a representation to a finance company on behalf of one of the vehicle owners, whose three-wheeler had been taken by agents of that company. Sunil was assaulted by eight or more people in front of the company […]

ශ්‍රී ලංකා: “අපේකම යනු කුමක්ද”?

බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු මේ දිනවල අපේකම පිළිබදව වැදගත් සාකච්ඡාවක් නිර්මාණය වෙමින් පවතී. මෙයට එක් ප‍්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ දැනට ලංකාෙව් සමස්ථ ජනතාව තුලම ලංකාෙව් ප‍්‍රාග් ඉතිහාසය පිළිබද ගෙව්ශණ වල සොයා ගැනීම් පැතිරීමට පටන්ගෙන තිබෙන නිසාය. මෙය අතිශයින් වැදගත් වන සාකච්ඡාවක මුල් අවධියකි. මේ නිසා අපේකම යන්න පිළිබද අදහස ලංකාෙව් විකාශනය වී ඇති ආකාරය පිළිබදව කල්පනා කිරීම වටී. […]

WORLD: Who Wants War (WWW)?

Article | World | 10-05-2020

By Shanthikumar Hettiarahchi Time and again the rhetoric of war comes to the frontline conversations and debate in international relations. The North American, as well as the European power blocks are in shock and dismay about what has befallen on their secure and comfortably wealthy economies. Deaths in thousands even though less emphasis laid on […]

WORLD: THE THEORY OF ADVOCACY CONTAINED IN THE FOLK SCHOOL METHOD

Article | World | 05-05-2020

By Basil Fernando For the purpose of this short essay, I use ‘folk school’ to mean the ideas of the folk school which were developed in Denmark by NFS Grundtvig and the folk school movement. The same methodology was also followed by Myles Horton of the United States. After spending several years in Denmark visiting […]

WORLD: ‘Identity Politics’ Belittled in the Face of Covid 19 Global Assault

Article | World | 29-04-2020

By Shanthikumar Hettiarachchi Francis Fukuyama in his Identity: Demand for Dignity and Politics of Resentment (2018) from particular perspective is a ‘soft apology’ for a ‘ miscalculated and misinterpreted’ narrative in his End of History and the Last man (1992). Some argue that he more or less provided the ideological foundation to the basically unsubstantiated […]

SRI LANKA: Silent Enemy

BY Shanthikumar Hettiarachchi I watched every single day during the self-imposed quarantine period that a flock of ‘great white pelicans’ (migrating birds) settling on a Banyan tree (ficus Benghalensis) about 30 meters across from my window. My count of them on their way to settle for the night was at least 20+. I had tried […]

SRI LANKA: Ringing church bells and lighting lamps

By Basil Fernando  Church bells will ring and lights will be lit to remember the 2019 Easter Sunday tragedy. Meanwhile, people have also been putting up a fight against the deadly coronavirus. For some, both events will only have a political meaning, depending on what political loyalties they are committed to. In that way, the […]

WORLD: Some thoughts on spirituality

Article | World | 18-04-2020

BY Basil Fernando In his writings, including the book, Common Sense, Thomas Paine celebrated the triumph of reason. He saw the modern age as a product of reason and that all knowledge and all approaches to life should be based on reason alone. This was a characteristic of his age, the age that began with […]

WORLD: Father James Hurley SJ – A great friend of the AHRC

By Basil Fernando Father James Hurley, a great man and a humanist, passed away last week. I had the privilege of associating with Father Hurley since 1970. He impressed me as a man who was very deeply concerned with individuals as well as on the great social issues of his time. As a human being, […]

SRI LANKA: A Tragic Transformation: The Strange Case Of The 1978 Constitution

By Basil Fernando I have borrowed the title of this article from the immortal work of Robert Lewis Stevenson, The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. This novel is about a mysterious and tragic transformation caused by the use of certain chemicals. By the use of such chemical concoctions, Dr. Jekyll, an amiable, […]

INDIA: The other, invisible victims of CAA in Meghalaya

Article | India | 18-03-2020

By Avinash Pandey Despite all the claims of them too being “atoot ang” or unbreakable part of the country, news from the North Eastern states of India seldom make it to the national headlines, with The Telegraph, published from Kolkata being an exception, perhaps because of its proximity. So there were no surprises on national […]

SRI LANKA: How can unscrupulous lawyers manipulate delays in the law?

By Basil Fernando This article is about the manner in which unscrupulous lawyers could manipulate delays in the law to their personal advantage. This type of behavior is now a permanent feature in Sri Lanka’s legal system. Analysis of the methods used for such manipulation are based on experiences from actual cases. Reflections on the […]

SRI LANKA: Election 2019 – Hamlet without a Prince of Denmark

By Basil Fernando The 2019 election has not generated any real enthusiasm among the people. There have been the usual rituals of meetings, distribution of rice parcels, promises of other little santhosom (gifts) – those are what the sovereign people of Sri Lanka have been offered. In reality, they have been left with a beggar’s […]

SRI LANKA: What happens to the people happens also to judges, lawyers, and others

A comment on the memoir of Former Chief Justice Dr Shiranee Bandaranayake entitled “Hold Me in Contempt” Basil Fernando Attorney-At-Law This memoir by former Chief Justice Dr. Shirani Bandaranayake on the (now nullified) impeachment is a significant contribution to the cause of promoting the independence of judiciary in Sri Lanka. Its significance lies in the […]

INDIA: Borewells and potholes kill more Indians than terror

Article | India | 28-10-2019

By Avinash Pandey Efforts to rescue 2-year-old Sujith Wilson, trapped in a borewell for over 3 days in a village in Tiruchirappalli district of Tamilnadu now have entered fourth day. Rescue teams, including those from the National Disaster Response Force (NDRF) and Oil and Natural Gas Corporation of India (ONGC) have confirmed that Sujith has […]

WORLD: Thai judge survives shooting himself in the chest in open court as a protest against interference with judicial independence

By Basil Fernando In a Thai courthouse on 4th October 2019, Judge Khanakorn Pianchana shot himself in the chest as a protest against interference with the independence of judges in their decision-making process. Fortunately, he survived the suicide attempt – made in open court – and is reportedly out of intensive care. Regarding the issue […]

WORLD: A NATION IS NOT MERELY TERRITORY OR AN IDEOLOGY BUT A COLLECTIVE CONSCIOUSNESS

By Basil Fernando Legalistically speaking, a nation is a people living together in a particular geographical region. But legal definitions do not create a nation. The meaning of nation is far deeper than any legal definition of it. Often politicians define a nation in terms of ideologies. For example, if a nation at a given […]

SRI LANKA: අශ්වයා පණ අදිද් දී ජොකියා වීමට පොරකෑම

බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු පාලකයෙකු පත් කර ගන්නේ රාජ්‍ය තන්ත‍්‍රය ජනතා සුභසිද්ධිය සදහා කි‍්‍රයාත්මක කරවා ගැනීම සදහාය. දැන් කලක සිටම ලංකාවේ පවතින ප‍්‍රධානම ප‍්‍රශ්නය නම් රාජ්‍ය තන්ත‍්‍රය පණ අදින තත්ත්වයක පසුවීමය. මූල්‍ය කටයුතු පිළිබඳ අංශයේ වුවත්, නිෂ්පාදන අංශයේ වුවත්, ආරක්ෂක අංශයේ වුවත්, යුක්තිය පසිඳලීමේ යෙදී සිටින ආයතන වල වුවත්, සුබසාධන පිළිබඳ අංශයේ එනම් සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය, වැඩිහිටියන් හා […]

SRI LANKA: Weaponisation of Ambiguity – Sri Lanka’s 1978 Constitution

  By Basil Fernando  The 1978 Constitution of Sri Lanka is an outstanding example of how meaning can be manipulated through the weaponisation of ambiguity. It uses language that gives the appearance of a liberal democratic constitution of a republic while also putting in place various devices that severely undermine all the basic norms and standards […]

SRI LANKA: ලංකාවේ නීති අධ්‍යාපනයේ අසාර්ථකත්වය

බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු ලංකාවේ නීති අධ්‍යාපනය මුළුමනින්ම අසාර්ථකත්වයකින් පෙළෙන අධ්‍යාපන ක‍්‍රමයකි. වෘත්තීය අධ්‍යාපන ආයතන වල මූලික වගකීම වන්නේ එම වෘත්තියෙහි නියැලීමට බලාපොරොත්තු වන අපේක්ෂකයන්ට එසේ එය කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය දැනුම, අවශ්‍ය පුහුණුව මෙන්ම අවශ්‍ය සදාචාරක පදනම ඉගැන්වීමය. මේ අනුව බලන විට දැනට ලාංකික නීති අධ්‍යාපනය වටා ගොඩනැගුනු සෑම ආයතනයක් තුළම දකින්නට ලැබෙන්නේ ඔවුන්ගේ වෘත්තිය කර […]