Death penalty

SRI LANKA: මරණ දඩුවම අහෝසි කිිරීම පිළිබඳ නීති කෙටුම්පත

 බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු. මරණීය දණ්ඩනය අහෝසි කිරීම පිළිබඳව නීති කෙටුම්පතක් ගැසට් කරන බවට ඇති අනාවරණය සතුටට කරුණකි. එය ලෝකයේ බොහෝ රටවල් අශිෂ්ඨ යැයි පිළිගන්නා ක‍්‍රමවේදයක් ලංකාව තුළද පිළිගැනෙන බවට ප‍්‍රකාශයකි. ඒ නිසා මෙය ලංකාවේ නීති ක‍්‍රමය සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක වෙනසක් ඇති කළ හැකි අවස්ථාවකි. එහෙත් මෙම අවස්ථාවේදී සලකා බලා පිළියම් යෙදිය යුතු තවත් බරපතල ප‍්‍රශ්නයක් ඇත. එනම් […]

SRI LANKA: Resuming the death sentence in order to divert public attention

Sri Lanka’s President Maithripala Sirisena announced that he has signed four warrants for execution of persons who were convicted of crimes related to drugs. His announcement was given very wide publicity. In justifying his action, he said that in the Philippines, 27,000 people were shot on allegations of offences relating to drug possession. The Sri […]

AHRC TV: Sri Lanka to bring back death penalty for drug offenders and other stories in JUST ASIA, Episode 247

Announcement | | 15-02-2019

This week Just Asia begins with Sri Lanka, where President Maithripala Sirisena told parliament last week that he was ready to bring back the death penalty for drug offenders within one or two months. The last hanging in Sri Lanka took place in 1976, since when there has been a moratorium on capital punishment. President […]

AHRC TV: Protests as Pakistan’s Asia Bibi acquitted of blasphemy and other stories in JUST ASIA, Episode 241

This week Just Asia begins with Pakistan, where the overruling of Asia Bibi’s blasphemy conviction and death sentence last week has mired the country in protests. To end the protests, the government made a deal with the Islamist hardliners, where Asia Bibi would remain in Pakistan while a final review of the Supreme Court ruling […]

INDONESIA: Indonesian Death Row and Problems of Unfair Trial

Paper | Indonesia | 09-04-2018

By Arif Maulana Introduction In the last two years, under the government of President Joko Widodo (Jokowi) and Jusuf Kalla, the execution of death row inmates in Indonesia has occurred frequently. The government has said the executions are conducted due to the state of emergency cause by the narcotics problem. In 2015-2016, 19 prisoners were […]

INDONESIA: New Penal Code Bill needs serious revision

Indonesia’s penal code, a legacy of Dutch colonialism, has been discussed for many years in the parliament, resulting in academic papers and draft revisions of the law. Nonetheless, little progress has been achieved, with an official discussion in parliament only beginning in 2015, under President Joko Widodo’s administration. The 100-years-old penal code issued by the […]

AHRC TV: Child murderer given four death sentences in Pakistan and other stories in JUST ASIA, Episode 209

This week Just Asia begins with Pakistan, where 24-year-old Imran Ali has been given four death sentences for raping and murdering a six-year old girl last month. Zainab Ansari’s body was found in a rubbish dump in the city of Kasur on January 9, five days after she went missing. Ali has been linked by police to […]

PAKISTAN: Statement on the occasion of International Day for human rights

Pakistan is a signatory to several international human rights conventions. The country has in its constitution a good set of fundamental rights. Yet, the human rights situation in Pakistan is deteriorating. All human rights are violated in Pakistan with impunity. Rights of women and children; access to justice; labour rights; rights to: housing, life and fair trial, education, […]

PAKISTAN: Court sentences Ahmadis to death

Three Ahmadis were sentenced to death on blasphemy charges by the Islamabad court of sessions on 12 October 2017, for allegedly tearing down a poster outside their place of worship. Incidentally, the sentence came within hours of a hate speech delivered on the floors of the National Assembly, by the son-in-law of deposed Prime Minister […]

PAKISTAN: Capital punishment still an excuse as deterrent against terrorism and other crimes

On 10 October 2017, the 15th World Day Against the Death Penalty aims at raising awareness about the reasons why people living in poverty are at a greater risk of being sentenced to death and executed.  Pakistan is one of the states in Asia that continues to carryout capital punishment. It is also a country […]

WORLD: Urgent Appeals Programme – celebrating 20 years of unique resistance

Statement | World | 29-09-2017

Twenty years ago, when the Asian Human Rights Commission’s (AHRC) Urgent Appeals Programme started, we embarked on a new venture to demonstrate the potential of the Urgent Appeals in creating a culture that respects the sufferings of the victims, and to create a counter culture of concern and protest. It is time now to assess […]

SRI LANKA/WORLD: Reconciliation in a country entrenched with multiple discriminations

By Basil Fernando IN spite of several years of discussions and talks the work towards reconciliation in Sri Lanka has not made much progress. In this paper we will try to look into the problem areas relating to reconciliation in the light of multiple discriminations that are entrenched in Sri Lanka. This is against the usual approach […]

SRI LANKA: Six Police Officers Sentenced to Death

Last week, in the High Court of Badulla five police officers and a security officer were sentenced to death for causing the murder of Sadun Malinga, a 17-year-old boy. The boy and four of his relatives had gone to the town for some business when the police suddenly arrested them, beat them in public, and […]

PAKISTAN: One step forward, two steps backward in the march towards real democracy

A Statement by the Asian Human Rights Commission on the occasion of Human Rights Day This year’s theme for the Human Rights Day is ‘Stand up for someone’s rights today! The statement could not be better suited to what is happening in Pakistan, where human rights defenders are being increasingly targeted for speaking out. Branded […]

PAKISTAN: Will the judiciary bring back to life the two brothers who were declared innocent, following their execution?

Sadly, in an atrocious system where innocents spend decades behind bars awaiting justice to be served on them, instead death penalties are handed down as state sanctioned murder. The lack of justice sector reforms coupled with near-collapsed institutions of criminal justice has yet again caused a grotesque miscarriage of justice. In a shocking revelation on year after […]

PAKISTAN: HRCP urges halting execution of mentally challenged prisoner

A Press Releasefrom Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) forwarded by the Asian Human Rights Commission (AHRC) The Human Rights Commission of Pakistan (HRCP) has urged the authorities to halt the imminent execution of a mentally challenged death row prisoner who is scheduled to be hanged in Vehari on November 2. In a communication sent on Thursday, […]

AHRC TV: Pakistan’s Imdad Ali to be executed and other stories in JUST ASIA, Episode 141

This week Just Asia begins with an update regarding the execution of mentally ill Imdad Ali. Pakistan’s Supreme Court rejected his mercy appeal, and has set his execution for Tuesday, October 4. The Supreme Court decision arrives despite four United Nations human rights experts having urged authorities in Pakistan to halt Imdad Ali’s execution. The […]

PAKISTAN: Supreme Court shows incompetence in dismissing appeal of mentally ill Imdad Ali

The Supreme Court of Pakistan has upheld the death penalty against a mentally ill person, Mr. Imdad Ali, thereby overturning a previous appeal and a court decision staying his execution. The Supreme Court decision arrives at a time when four United Nations human rights experts have urged authorities in Pakistan to halt the execution of Imdad Ali, […]

PAKISTAN: Stop prison executions of the mentally ill on death row

An Open Letter from the Asian Human Rights Commission to the President of Pakistan His Excellency, Mr. Mamnoon Hussain¨ President of Pakistan President’s Secretariat Islamabad  Pakistan Fax: +92 51 9207458 Email: publicmail@president.gov.pk Dear Mr President, The Asian Human Rights Commission is deeply concerned about the case of Imdad Ali, a mentally ill, death row inmate in […]

AHRC TV: Involvement of Indonesian officials in drug trade and other stories in JUST ASIA Episode 133

This week Just Asia begins with Indonesia, where the debate on the death sentence is heating up after executed Freddy Budiman’s message shocked the country. Before his July 29 execution, the drug kingpin broadcasted a message that he had cooperation from the police and the National Narcotic Board for smuggling drugs to Indonesia. Calls are […]