Statement

SRI LANKA: ICCPR පනතේ ඇති අඩුපාඩු

2007 අංක 56 දරන ශ‍්‍රී ලංකා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය මගින් ප‍්‍රකාශයට පත් කර ඇති ICCPR පනත පිළිබඳ මහජනතා සාකච්ඡුාවක් ඇති වෙමින් පවතින්නේ නුදුරු කාලයක් තුළ එම පනත කි‍්‍රයාත්මක කිරීමක් සිදු වන නිසාය. එම පනත ක‍්‍රියාත්මක වීමේදී මතුවී ඇති ගැටලූ රාශියක් ඇත. එම ගැටලූ පිළිබඳව දළ විස්තරයක් පහත සඳහන් වේ. එම පනතේ අරමුණ වී ඇත්තේ යම් මානව හිමිකම් කඩකිරීම් අපරාධයක් සේ […]

ASIA: The Sovereignty of the People, Freedom of Expression and Contempt of Court

Statement | Asia | 13-06-2019

The sovereignty of the people is best expressed by the exercise of freedom of expression and freedom of assembly. Both of these freedoms are essential to common people living with a sense of dignity. These freedoms are also essential in order to create a sense of community among all the peoples who live within the […]

NEPAL: New laws and policies aim to throttle the NHRC, media, and civil society

Statement | Nepal | 31-05-2019

The government of Nepal has been repeatedly throttling the civil society, media and human rights organizations in Nepal. Even the National Human Rights Commission (NHRC) has now come under its ambit. The present government, led by the Nepal Communist Party, does not like civil society questioning its business. In an attempt to silence critical voices, […]

SRI LANKA: Extinct legal system caused security crisis resulting in Easter Sunday carnage

According to Sri Lankan Army Commander Mahesh Senanayake, the present security crisis facing the country was a result of the failures of many government institutions. In a television interview available on YouTube, he cited foreign exchange control failures to monitor money coming into the country, Customs Department failures, and intelligence coordination failures. Aside from these […]

SRI LANKA: Debate on restoring security is diverted to suit political ends

Late Mr. Tarzie Vittachithe, winner of many prestigious awards for journalism, had a favourite saying that, “Everything is about something else”. In a similar manner, the parliamentary discussion on two no-confidence motions is also clearly about other issues, rather than the brutal carnage that took place on Easter Sunday and the causes thereof. The government […]

SOUTH KOREA: Eugene Soh, a great lover of genuine democracy passes away. 진정 민주주의를 사랑했던 서유진 선생 세상을 떠나다

Click here to Read the Korean Version On 16th May 2019, Eugene Soh, a man who dedicated his entire adult life working to defeat the military dictatorship in South Korea, passed away after a brief illness. Mahatma is a South Asian word meaning great soul. Eugene Soh was definitely a man who had a very […]

SRI LANKA: Facing not merely a security problem but also an acute constitutional crisis

Although there was a two day parliamentary debate held to discuss the Easter Sunday carnage caused by the bombs that were exploded in three churches and several tourist hotels, no consensus has yet emerged as to the primary causes that led to the complete breakdown of the security situation and such an abject failure on […]

SRI LANKA: Internal Causes for Easter Sunday Carnage

Much is talked about the external factors behind the worst attacks on human lives experienced in Sri Lankan history within a single day. This search for understanding the external causes, the organizations and the individuals within, is amply justified. However, that does not explain why it was possible to organise the attacks on that day. […]

SRI LANKA: AHRC’s Letter to Cardinal Malcolm Ranjith on Sri Lanka Easter Sunday Attacks on Churches and Hotels

Cardinal Malcolm Ranjith Archbishop’s House, Colombo – 8, Sri Lanka Phone: +94 11-2695471-2-3 / 2696054 Fax: +94 11-2692009 Email: archbishop@sltnet.lk / cardinalmalcolm@gmail.com  Dear Cardinal Malcolm Ranjith, On behalf of the Asian Human Rights Commission, we are writing to express our solidarity with the Catholic community in Sri Lanka, as well as the entire Sri Lankan people, who have […]

SRI LANKA: Expression of solidarity with the people of Sri Lanka

The Asian Human Rights Commission (AHRC) condemns the brutal attacks on several churches in Sri Lanka, which killed a large number of persons attending Easter Sunday mass. There were also attacks on several tourist hotels, killing about 32 foreign tourists. This tragedy has shocked and distressed the entire nation, with lamentations heard from so many […]

WORLD: International justice is crucial to durable solutions to the Rohingya crisis

Regional human rights groups mapped key strategies targeting that the Rohingya people are at the centre of moves. Rights activists and professionals called the international community to expedite justice for atrocity crimes including genocide and crimes against humanity that have forced most of the community to flee Myanmar. The strategic actions are believed to empower […]

MALAYSIA: World Community must stand up to coup concerns

A leading minister of the Government of Malaysia has noted the imminent possibility of a coup led by conservative and right wing elements. This is in retaliation for the limited amount of reforms in favour of democracy and rule of law brought about by Mohammed Mahathir’s government after his recent election victory. Over a long […]

SRI LANKA: Danger–the Rise of Ruthless Leadership Under Ruthless Political Governance

That there is mass dissatisfaction and frustration about the way the country has been ruled is today a commonly accepted proposition. However, this mass dissatisfaction has not given rise to more articulate expression within the country, is also an obvious truth. The result is that there is no general enthusiasm for seeking change. As is […]

INDIA: Minimum Income Guarantee is a promise to which India is committed

Statement | India | 26-03-2019

Shri Rahul Gandhi, president of the Indian National Congress-the main opposition party in India, made this election PROMISE if his party comes back to power- Providing a minimum guaranteed income of Rs 72,000 per year to every family belonging to the 20% of the poorest families in the country. This promise becomes very important in […]

CAMBODIA: Continuous repression of opposition political parties

Cambodian courts have recently issued arrest warrants for top Cambodian politicians living in exile, as they began preparations to return to Cambodia. Among those for whom warrants have been issued are Sam Rainsy, founder of the main opposition Cambodia National Rescue Party (CNRP), Mu Sochua and Eng Chhay Eang, as well as five others. While […]

नेपाल: अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको सन्दर्भमा “जातीय विभेदः न्यायका लागि पहल” हाते पुस्तिकाको परिमार्जित संस्करणको प्रकाशन

दक्षिण एसियामै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ। विगतदेखि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि यस क्षेत्रमा भएका पहलहरु अझै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । नेपालका सबै नागरिकहरूलाई समानता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान जस्ता मानवअधिकारका मूलभूत विषयहरू नेपालको संविधान, २०७२, राष्ट्रिय कानुनहरू तथा नेपालपक्ष भएका मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरूले प्रत्याभूत गरेका छन् । यद्यपि, […]

INDIA: Fighting Supremacist Majoritarianism a must to end racism

Statement | India | 21-03-2019

The world is celebrating the 53rd International Day for the Elimination of Racial Discrimination today, on March 21. Sadly, the day marks an ironic, melancholic moment in India. Often referred to as the largest democracy in the world, India is now witnessing apartheid style violence, from mob lynchings, vigilantism and so forth. This is particularly […]

WORLD: Sympathies to the victims of the massacre in New Zealand

Statement | World | 19-03-2019

The Asian Human Rights Commission (AHRC) extends its deepest sympathies to the victims of the massacre in Christchurch, New Zealand. We urge all the governments and the people of the world to support New Zealand’s efforts to deal with the situation on the basis of humane values and principles. The date of 15th March 2019 […]

SRI LANKA: Recognising the missing legal system

A well-functioning legal system can be measured by its response to daily crimes and complaints. This is a much better test in fact, rather than a country’s constitution (in Sri Lanka’s case, the 1978 constitution still remains a major barrier to the functioning of a legal system), or statutes, or judicial presence, all of which […]

INDIA: Farm income growth hits 14-year low amidst lack of effective action

Statement | India | 06-03-2019

Contrary to the incumbent government’s electoral promise of doubling farmers’ income, India’s agricultural crisis has deepened, with the farm income growth rate hitting an unprecedented 14-year-low in the last financial quarter of 2018. At 2.67 percent in real terms (constant price), it is the worst growth since October- December 2004. To worsen matters, the nominal […]