Freedom of assembly

ශ්‍රී ලංකා: අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය සිසුන්ට කල ප්‍රහාරය තරයේ හෙලා දකිනවා

සාමකාමී උත්ගොෂකයන්ට කදුළු ගෑස් ගැසීම සහ පහරදීම පොලිස් රාජකාරියක් නොවේ. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය සිසුන්ට කල ප්‍රහාරය තරයේ හෙලා දකිනවා – ආසියානු මානව හිමිකමි කොමිසම වීඩියෝව මෙතනින් ලබාගන්න

SRI LANKA: Illegal arrests and illegal detentions damage the legal system

By Basil Fernando Illegal arrests and illegal detentions do not only harm individuals, they also cause irreparable damage to the legal system as a whole. The recent wave of arrests of those who have participated in peaceful demonstrations has not only caused serious damage to the life and liberty of these individuals but they have […]

ශ්‍රී ලංකා: 2022 ජූලි 9 – 13 සිදු වූ විපර්යාසය

The Asian Human Rights Commission wishes to share with you the following video regarding current Sri Lankan situation. Click here to view

SRI LANKA: Journalists and Protesters Face Arrests, Assaults, and Interrogations as Government Fails to Tackle Economic Crisis

The crisis of major magnitude is taking place in Sri Lanka. The world has not yet taken adequate notice of the impact of an economic downturn as a result of the inability of the government to pay the foreign loans as a result of which it is suffering from the worst financial crisis ever faced […]

SRI LANKA: The changing meanings of system change

By Basil Fernando One of the most popular phrases that is being talked about in Sri Lanka is the need for a system change. Often in media interviews, various people are asked about what they mean by a system change. Varying answers are given by persons depending on their ideologies, perspectives and above all, on […]

SRI LANKA: The absence of the will to do justice

By Basil Fernando Within a few days after the Rambukkana Police shooting, a large body of information has become available to the public about this incident. The attempt by the Government and also a section of the Police to give their own version about the incident has revealed a very routine pattern that exists in […]

SRI LANKA: Can Sri Lanka rise from its constitutional limbo?

Can Sri Lanka rise from its constitutional limbo? When Dr. Nandalal Weerasinghe accepted to take over as the Head of the Central Bank, in one of his early statements, he said that he would be able to do the expected job if there is no interference from outside. The demand for non-interference is today one […]

INDONESIA: Appointing the Parliament and the Military to Resolve Human Rights Violations Proves that the Chief Security Minister Failed to Understand Justice

The Asian Human Rights Commission (AHRC) supports survivors and the families of victims of serious human rights violations and strongly condemns the two erroneous statements made during a meeting between the Chief Security Minister, Mr. Mahfud MD and the Indonesian National Army (TNI) Commander General Andika Perkasa on November 25, 2021. The statement that we […]

INDONESIA: A police officer who slammed a student activist must be prosecuted under the fair trial principle

On Wednesday, October 13, 2021, a video with a duration of approximately 45 seconds circulated, which once again showed the brutality of a police officer. Here is the video link. In the video, a police officer can be seen slamming a participant of a demonstration onto the sidewalk, causing the person concerned to lie down and […]

SRI LANKA: Sri Lanka’s rapidly shrinking public space

by Basil Fernando The freedom of association In the past few months, the Sri Lankan Government intensified its pressure against associations who are contributing to defend the rights of people against a series of serious attacks by the Government. Government attacks centre round the passing of several laws that affect the right to education, the […]

ASIA: NEGLECT and LOSS (Number 05)

The link to the newsletter is as follows Neglect and loss is a newsletter containing reports and commentaries on current problems in several Asian countries. Today, we are issuing the fifth (5) newsletter in this series. The purpose of the newsletter is to highlight many forms of unnecessary human suffering imposed on ordinary people in these […]

MYANMAR/BURMA: Myanmar Situation Update (24 to 30 May 2021)

Download the Full Statement Here The protests continued in different parts of Myanmar despite the crackdown by the junta. The clashes between the junta forces and the civil resistance fighters or Ethnic Armed Organizations also emerged in several places in Myanmar, such as in Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Shan, Sagaing and Yangon States/Regions. The Karen Peace […]

BURMA/MYANMAR: Myanmar Situation Update (17 to 23 May 2021)

A Statement from ANFREL forwarded by the Asian Human Rights Commission Download the Full Statement here The Asian Network for Free Elections (ANFREL) released the final comprehensive report of its international election observation mission to the 2020 Myanmar general elections and said “it is its informed opinion that the results of the 2020 general elections were, by and […]

SOUTH KOREA: HOW to HONOUR the heroes of the Gwangju uprising in 1980?

On May 18th, the Gwangju uprising is being celebrated in the Republic of Korea as well as elsewhere. It has been the position of the Asian Human Rights Commission that May 18th should be recognized as a universal day of commemoration and also reaffirm the commitment to democracy, human rights, and human dignity. The most […]

SRI LANKA: The loss of capacity for criminal justice

A video presentation on the loss of criminal justice capacity in many developing countries and the impact of this on social stability and peace. It is discussed in relation to Sri Lanka, but the basic problem is common to many of the countries in Asia. See the Video link here

BURMA/MYANMAR: Myanmar Situation Update (3 to 9 May 2021)

A Statement from ANFREL forwarded by the Asian Human Rights Commission Download the Full Statement Here The pro-democracy protests continued across the country in different townships despite the continuing lethal attacks by the junta forces and arrets of protests and the youth. The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) figures showed that as of 9 May, […]

INDIA: Farmers’ movement challenges the increasing authoritarianism

Article | India | 12-01-2021

Enraged Indian farmers are camping at the borders of national Capital Delhi for months in freezing cold after the Central Government passed three new farm bills ushering major agricultural reforms on 27th September 2020. Agrarian Community’s insecurities are aptly reflected in phased demonstrations to show collective disapproval by sloganeering such as,’Kisan Bacchao, Mandi Bacchao’ (Save the […]

INDONESIA: The National University must stop criminalization and oppression against their students.

ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION – URGENT APPEALS PROGRAMME  Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-007-2020  August 18, 2020 ——————————————————————— INDONESIA: The National University must stop criminalization and oppression against their students. ISSUES: Freedom of Expression, Freedom of Assembly and Association, fabricated cases, inhumane and mal-treatment, legal aid, academic freedom. ————————————————————————- Dear Friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) […]

WORLD: UN Human Rights Council should address human rights crisis in Cambodia at its 42nd session

A Joint Statement by the Asian Legal Resource Centre and 27 human rights organisaitons To Members and Observer States of the United Nations Human Rights Council 30 August 2019 Dear Excellency, The undersigned civil society organizations, representing groups working within and outside Cambodia to advance human rights, rule of law, and democracy, are writing to […]

AHRC TV: UN urges ‘restraint’ as Hong Kong police get more violent and other stories in JUST ASIA, Episode 263

This week Just Asia begins with Hong Kong, where continuing protests are seeing an increase in police violence. Video footage shows police firing tear gas in enclosed areas, keeping a bleeding protester on the ground, and using batons to hit fleeing protesters. One woman suffered a ruptured eye due to a fired bean bag round, […]