ශ්‍රී ලංකා: අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය සිසුන්ට කල ප්‍රහාරය තරයේ හෙලා දකිනවා

සාමකාමී උත්ගොෂකයන්ට කදුළු ගෑස් ගැසීම සහ පහරදීම පොලිස් රාජකාරියක් නොවේ. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය සිසුන්ට කල ප්‍රහාරය තරයේ හෙලා දකිනවා – ආසියානු මානව හිමිකමි කොමිසම

වීඩියෝව මෙතනින් ලබාගන්න