Torture

ශ්‍රී ලංකා:නීතියමතපාලනයහාප්‍රතිත්‍රස්ථවාදීපනත්කෙටුම්පත

බැසිල් ප්‍රනාන්දු නීතියමත පාලනය පිළිබදව වර්ථමාන කාලය තුල ලිය වී ඇති පොත් අතර ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් පොතක් වූයේ ටොම් බින්ග්හම් (Tom Bingham) සාමිවරයා විසින් ලියන ලද නීතිය මත පාලනය (The Rule of Law) යන පොතය. එම පොත නීතිය මත පාලනය යන නමින් සිංහලට පරිවර්ථනය කොට ඇත. එම පොතෙහි නීතිය මත පාලනය යන්න පිළිබදව ඇති නිර්වචනයය […]

INDONESIA: Pembatasan Acces to Justice Keluarga korban Kanjuruhan bentuk ketidakseriusan Negara dalam penegakan Hukum dan HAM secara berkeadilan

Asian Human Rights Commission (AHRC), sebuah organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) regional dan internasional, mendukung statemen tentang Akses Keadilan Untuk Keluarga Korban Kasus Kanjuruhan yang dikeluarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Pos Malang dan LBH Surabaya.  Keluarga […]

INDONESIA: Ensuring effective remedy for Mr. Muhamad Fikry, a victim of torture and an unfair trial

An Open Letter from the Asian Human Rights Commission (AHRC) to the Chairperson of the Indonesian Supreme Court (Mahkamah Agung RI) Professor. Dr. Muhammad Syarifuddin, SH., MH. The Chairperson of the Indonesian Supreme Court (Mahkamah Agung RI) Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tel: +62 21 3843348, +62 21 3810350, +62 21 3457661 Fax: + 62 […]

ශ්‍රී ලංකා: ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල හා දූෂණ මර්ධනය

IMF ආයතනය විසින් ලංකාවට විස්තීරණ ණය පහසුකම (Extended fund facility), කියන කොන්දේසිය යටතේ ණයක් දීම පිළිගෙන තිබීම, අද දින තුල වාර්තා වුනා.  මේ අවස්ථාවේ දී, ඊට අදාලව ඉතාම ප්‍රධාන කාරණාව ක අවධානය යොමු කල යුතු යැයි අපි කල්පනා කරනවා.  IMF ආයතනය, මෙම මුදල් දීමට එකඟ වීමත් සමඟම, ඒ සදහා කොන්දේසි ගණනාවක් පිළිබද ව බරපතලව සාකච්ඡා […]

SRI LANKA: The criteria for the selection of the new Inspector General of Police

The debate on who should be the next Inspector General of Police (IGP) is part of the public debate these days. The focus of this debate is more on who should be the “person” rather than what is the expectation from the new IGP in terms of the challenges faced on the one hand concerning […]

SRI LANKA:Few Reflections on the Sri Lanka’s Independence Day

By Basil Fernando Read the article in Sinhala මෙම ලිපිය සිංහලෙන් කියවන්න As Sri Lanka is to celebrate its 75th anniversary of Independence on the 4th of February, the general reaction of the people around the country this year is one of despondency with serious criticisms about the failure of governance in the country.  The need […]

INDONESIA: A university student in North Halmahera allegedly tortured after express his opinion on WhatsApp status

ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION – URGENT APPEALS PROGRAMME Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-003-2022 October 12, 2022 ——————————————————————— INDONESIA: A university student in North Halmahera allegedly tortured after express his opinion on WhatsApp status ISSUES: Torture, fair trial, impunity, remedy, access to justice, freedom of expression ——————————————————————— Dear Friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received […]

INDONESIA : The non-judicial settlement team for past human rights abuses and its membership’s composition contrary to the international human rights standard

A few weeks ago, President Joko Widodo issued Presidential Decree Number 17 of 2022 concerning the establishment of a non-judicial settlement team for serious past human rights violations. We agree with the statement of the victims of past human rights abuses and their families, namely that the Presidential Decree 17 of 2022 is a means […]

INDONESIA: Stop security approach in Papua Island

The Asian Human Rights Commission (AHRC) supports Indonesian civil society organizations under the Coalition of the Civil Society for Security Sector Reform. The security approach in dealing with social and human rights problems in the Papua Island shows a bad impact towards efforts to resolve the social conflict in the Papua Island. Applying this approach […]

BANGLADESH: Government Must Bear Responsibilities if Victims of Enforced Disappearances are Harmed

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has submitted a Written Statement to the 128th Session of the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID) to be held from 19 September to 28 September 2022. While documenting the cases of enforced or involuntary disappearances the AHRC strictly follows the definition of enforced disappearance […]

BANGLADESH: Independent Investigative Mechanism Needed for Affording Justice to Victims of Enforced Disappearances

A Written Statement to the 51st Regular Session of the United Nations’ Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre The Asian Legal Resource Centre (ALRC) reiterates the issue of Bangladesh’s unabated enforced disappearances with blanket impunity to the United Nations (UN) Human Rights Council’s 51st Regular Session. Halting enforced disappearances in Bangladesh has […]

ශ්‍රී ලංකා: අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය සිසුන්ට කල ප්‍රහාරය තරයේ හෙලා දකිනවා

සාමකාමී උත්ගොෂකයන්ට කදුළු ගෑස් ගැසීම සහ පහරදීම පොලිස් රාජකාරියක් නොවේ. අන්තර් විශ්වවිද්‍යාලයීය සිසුන්ට කල ප්‍රහාරය තරයේ හෙලා දකිනවා – ආසියානු මානව හිමිකමි කොමිසම වීඩියෝව මෙතනින් ලබාගන්න

BANGLADESH: Dissidents and Human Rights Defenders Survive Defenselessly

Human rights defenders, dissidents, and political opposition survive in a profoundly dangerous condition of civic space in Bangladesh. The country’s government keeps weaponising draconian laws with impunity to curb civic freedoms of the people. The freedom of peaceful assembly and association and the freedom of expression and opinion are dealt with incarceration by the police, […]

SRI LANKA: Journalists and Protesters Face Arrests, Assaults, and Interrogations as Government Fails to Tackle Economic Crisis

The crisis of major magnitude is taking place in Sri Lanka. The world has not yet taken adequate notice of the impact of an economic downturn as a result of the inability of the government to pay the foreign loans as a result of which it is suffering from the worst financial crisis ever faced […]

SRI LANKA: Parliamentarians’ Inability to Mourn

By Basil Fernando What happened on the 9th of May was a tragedy. It is a tragedy that the entire nation should genuinely mourn. Such genuine mourning has a capacity to generate reflections that could transform the thinking and practices of all those concerned about how to avoid such tragedies in the future. Such genuine […]

BANGLADESH: Victims of Gross Human Rights Abuses are Defenceless in Absence of Judicial Independence

A Written Submission to the 50th Regular Session of the United Nations Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre The Asian Legal Resource Centre (ALRC) wants to update the Human Rights Council of the United Nations about the situation of Bangladesh’s human rights in relation to the mandate of independence of judges and […]

INDONESIA: State Curbs Freedom of Expression amidst Non-stop Human Rights Violations in Papua

A Written Submission to the 50th Regular Session of the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre The Asian Legal Resource Centre (ALRC) strongly condemns all forms of police brutality against demonstrators who refused the New Autonomous Province (DOB) in Papua Island on 10 May 2022. Based on the monitoring and information […]

SRI LANKA: The intimidation of Tamil Journalist, Kumanan by the Sri Lanka Navy, and the accelerated land grab by the Navy in Mullaitivu

A Statement from People’s Alliance for Right to Land forwarded by the Asian Human Rights Commission Click Here to See the Original Statement The People’s Alliance for Right to Land (PARL) condemns the intimidation and harassment of Tamil journalist Kumanan Kanapathipillai by the Sri Lanka Navy (SLN) and Police. The harassment took place whilst he […]

NEPAL: Police is torturing a minor girl

ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION – URGENT APPEALS PROGRAM Urgent Appeal Case: AHRC-UAC-002-2022  09 June, 2022 ———————————————————————————- NEPAL: Police is torturing a minor girl ISSUES: Torture, child rights, victims assistance and protection, police reform ———————————————————————————- Dear Friends, The Asian Human Rights Commission (AHRC) is bringing to your notice an incident where a minor girl is being […]

SRI LANKA: The changing meanings of system change

By Basil Fernando One of the most popular phrases that is being talked about in Sri Lanka is the need for a system change. Often in media interviews, various people are asked about what they mean by a system change. Varying answers are given by persons depending on their ideologies, perspectives and above all, on […]