Right to health

ශ්‍රී ලංකා: පාදුක්ක පොලීසියේදී අතවරයට පත් කාන්තාවක් ජනාධිපතිතුමාට හා පොලිස්පතිතුමාට කරන අභියාචනය

මෙය https://www.youtube.com/watch?v=M2Kf1r9dmP8 ඉහත සදහන් සදහන් යූ ටියුබ් නාලිකාවෙන් නැරඹිය හැකිය. ඇයගේ පණිවිඩය ලේඛණ ගත කිරීමක් පහත සදහන් වෙි. මමයි මගේ දරු දෙන්නයි ලොකු දුවයි පොඩි දුවයි මහත්තයයි ගියා පාදුක්ක පොලීසියට පැමිණිල්ලක් දාන්න ඒ ගියේ මගේ පොඩි දෙන්නා වට්ස් ඇප් එකේ වැඩ කරනවා ඔන්ලයින්. මගේ දුවට පිරිමි ළමයෙක් එවලා තිබුනා නිරුවත් ෆොටෝ වගයක්. අපි ඒ පිරිමි […]

SRI LANKA: A Cruel Government Supports Torture by Opposing Preventive Law

An amendment to the Code of Criminal Procedure allowing the Magistrates to visit places of detention has been turned into a political issue by a section of the government and by some extreme nationalist elements. What this means is that the opposition to the amendment is supporting the continuous practice of torture in Sri Lanka. […]

ASIA: NEGLECT and LOSS (Number 07)

The link to the newsletter is as follows Neglect and loss is a newsletter containing reports and commentaries on current problems in several Asian countries. Today, we are issuing the Seventh (7) newsletter in this series. The purpose of the newsletter is to highlight many forms of unnecessary human suffering imposed on ordinary people in these […]

বাংলাদেশ: পুলিশী নির্যাতনের প্রাতিষ্ঠানিকতা বন্ধ করতে বিচার ব্যবস্থার আমূল সংস্কার দরকার।

২৬ জুন – নির্যাতিতদের সমর্থনে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের বিবৃতি বাংলাদেশে পুলিশের মহাপরিদর্শক বেনজির আহমেদ দাবি করেছেন “সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারিত্ব, সাহসিকতা ও অভাবনীয় সাফল্য সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে”। ১৪ জনু রাজশাহীর সারদায় পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টরদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ শেষে এক বক্তব্যে তিনি এমন দাবি করেছেন। যেকোনো রাষ্ট্রের আইন […]

ASIA: NEGLECT and LOSS (Number 06)

The link to the newsletter is as follows Neglect and loss is a newsletter containing reports and commentaries on current problems in several Asian countries. Today, we are issuing the sixth (6) newsletter in this series. The purpose of the newsletter is to highlight many forms of unnecessary human suffering imposed on ordinary people in these […]

MYANMAR/BURMA: Myanmar Situation Update (31 May – 6 June 2021)

A Statement from ANFREL forwarded by the Asian Human Rights Commission Download the Full Statement Here The National Unity Government (NUG) held its very first press conference on Friday 4 June. The junta shut down the internet between 5 p.m. and 6 p.m to disrupt that press conference being held by the parallel government. The NUG […]

ASIA: NEGLECT and LOSS (Number 05)

The link to the newsletter is as follows Neglect and loss is a newsletter containing reports and commentaries on current problems in several Asian countries. Today, we are issuing the fifth (5) newsletter in this series. The purpose of the newsletter is to highlight many forms of unnecessary human suffering imposed on ordinary people in these […]

MYANMAR/BURMA: Myanmar Situation Update (24 to 30 May 2021)

Download the Full Statement Here The protests continued in different parts of Myanmar despite the crackdown by the junta. The clashes between the junta forces and the civil resistance fighters or Ethnic Armed Organizations also emerged in several places in Myanmar, such as in Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Shan, Sagaing and Yangon States/Regions. The Karen Peace […]

ASIA: NEGLECT and LOSS (Number 04)

The link to the newsletter is as follows Neglect and loss is a newsletter containing reports and commentaries on current problems in several Asian countries. Today, we are issuing the fourth newsletter in this series. The purpose of the newsletter is to highlight many forms of unnecessary human suffering imposed on ordinary people in these countries […]

INDIA: Scam or a curious case of self-vanishing vaccines?

By Avinash Pandey A massive vaccine shortage amidst the second wave of the Covid 19 pandemic ravaging the country and clocking a 3,000 plus daily death toll for almost a month is forcing many states to stop vaccination for the population aged under 44. The shortage, coupled with repeated increase in the gap between the […]

BANGLADESH: Government Abuses COVID-19 Lockdown for Mass Arrests and Muzzling Freedoms

The Bangladesh Government continues its ruthless campaign of gagging freedom of expression and freedom of peaceful assembly. In the spree of muzzling the people’s freedom of expression, hundreds have been arbitrarily detained under the Digital Security Act-2018, Anti-Terrorism Act-2009, Special Powers Act-1974, Official Secrets Act-1923, the Penal Code-1860, and other draconian laws under the incumbent Government of Sheikh Hasina. Investigative Journalist […]

BURMA/MYANMAR: Myanmar Situation Update (17 to 23 May 2021)

A Statement from ANFREL forwarded by the Asian Human Rights Commission Download the Full Statement here The Asian Network for Free Elections (ANFREL) released the final comprehensive report of its international election observation mission to the 2020 Myanmar general elections and said “it is its informed opinion that the results of the 2020 general elections were, by and […]

ASIA: NEGLECT & LOSS (Number 03)

The link to the newsletter is as follows Neglect and loss is a newsletter containing reports and commentaries on current problems in several Asian countries. Today, we are issuing the third newsletter in this series. The purpose of the newsletter is to highlight many forms of unnecessary human suffering imposed on ordinary people in these countries […]

SRI LANKA: The loss of capacity for criminal justice

A video presentation on the loss of criminal justice capacity in many developing countries and the impact of this on social stability and peace. It is discussed in relation to Sri Lanka, but the basic problem is common to many of the countries in Asia. See the Video link here

ASIA: NEGLECT & LOSS (Number 02)

The link to the newsletter is as follows Neglect and loss is a newsletter containing reports and commentaries on current problems in several Asian countries. Today, we are issuing the second newsletter in this series. The purpose of the newsletter is to highlight many forms of unnecessary human suffering imposed on ordinary people in these countries […]

NEPAL: Covid-19 and governance, the collapse of a conscience

Nepal on 13 May 2021 reported 8,842 new Coronavirus cases in the last 24 hours, taking the nationwide infection tally to 431,191. Nepal on 12 May reported 9,238 new cases and 168 Covid-19 related fatalities. Similarly, 9,317 new cases and 225 Covid-19 related deaths were recorded on 11 May and 9,127 new cases and 139 […]

INDIA: CREMATION PRICES SOAR HIGH

Statement | India | 11-05-2021

Several Reports, from reputed Indian newspapers, have stated that as the deaths by Covid 19 go staggeringly high, cremation prices in many parts of India have been hijacked by profiteering groups. They are responsible for the increased cremation charges. The Times of India, the largest circulated English daily in the country, started reporting this from […]

SRI LANKA: Covid-19 & The Constitution

Arundhati Roy, prominent writer and social activist in India has written several important articles in the recent few days on the problem of the spread of Covid-19 and the vast numbers of deaths that are taking place in India. In an article written just a few days back, Roy directly addresses the Prime Minister of […]

BURMA/MYANMAR: Myanmar Situation Update (3 to 9 May 2021)

A Statement from ANFREL forwarded by the Asian Human Rights Commission Download the Full Statement Here The pro-democracy protests continued across the country in different townships despite the continuing lethal attacks by the junta forces and arrets of protests and the youth. The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) figures showed that as of 9 May, […]

INDIA: Where has all the COVID aid gone? The world demands accountability from India

Article | India | 07-05-2021

This article is part of the Anatomy of a pandemic series. Click here for the first part.) By Avinash Pandey The World sent India millions in Covid Aid. Why it is not reaching those who need it most screams the headline of a CNN report. A reporter in the daily press briefing of the United States’ Department of State raised […]