ශ්‍රී ලංකා: නව ව්‍යවස්ථාවක් සඳහාවූ ජාතික ව්‍යාපාරය

සාධාරණ සමාජයක් සදහා  වන  ජාතික ව්‍යාපාරය විසින් නව  ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්  කෙටුම්පත්  කිරීමේ   විශේෂඥ කමිටුව වෙත යවන ලද ලිපිය මෙම ස්ථානයෙන් ලබාගන්න.

Document Type : Forwarded Open Letter
Document ID : AHRC-FOL-001-2020
Countries : Sri Lanka,
Issues : Administration of justice, Civil and Political Rights, Democracy,