Right to life

ශ්‍රී ලංකා:නීතියමතපාලනයහාප්‍රතිත්‍රස්ථවාදීපනත්කෙටුම්පත

බැසිල් ප්‍රනාන්දු නීතියමත පාලනය පිළිබදව වර්ථමාන කාලය තුල ලිය වී ඇති පොත් අතර ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් පොතක් වූයේ ටොම් බින්ග්හම් (Tom Bingham) සාමිවරයා විසින් ලියන ලද නීතිය මත පාලනය (The Rule of Law) යන පොතය. එම පොත නීතිය මත පාලනය යන නමින් සිංහලට පරිවර්ථනය කොට ඇත. එම පොතෙහි නීතිය මත පාලනය යන්න පිළිබදව ඇති නිර්වචනයය […]

INDONESIA: Pembatasan Acces to Justice Keluarga korban Kanjuruhan bentuk ketidakseriusan Negara dalam penegakan Hukum dan HAM secara berkeadilan

Asian Human Rights Commission (AHRC), sebuah organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) regional dan internasional, mendukung statemen tentang Akses Keadilan Untuk Keluarga Korban Kasus Kanjuruhan yang dikeluarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), LBH Pos Malang dan LBH Surabaya.  Keluarga […]

INDONESIA: The Second Trial of Mr. Haris Azhar and Ms. Fatia Maulidiyanti, the Prosecutor’s Indictment with Formal Defects and the Lack of Objectivity of the Law Enforcement

Ms. Fatia Maulidiyanti and Mr. Haris Azhar, two Indonesian human rights defenders, returned for their second trial with an agenda for reading the exception or objection note at the East Jakarta District Court. On 17 April, 2023, at the same time that the document was read, the security and human rights situation in Papua had […]

ශ්‍රී ලංකා:තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් : සියල්ල වීඩියෝ කරනවා : සැකකරුවන් ඝාතනය ගැන පොලිස්පති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දුන් මාර්ගෝපදේශ මාලාව

A Statement from The Times.lk forwarded by the Asian Human Rights Commission                                                                         පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගනු ලබන සැකකරුවන් විමර්ශන කටයුතු සඳහා ආයුධ පෙන්වීමට […]

SRI LANKA:The proposed Anti-Terrorism Bill amounts to a parallel Constitution and a Criminal Procedure Code

Three major ‘strategies’ have been used in this draft bill on anti-terrorism 2023.which create very great confusion about the meaning of the contents of the proposed law and its implications. Three ‘strategies’ The first of these strategies is not to define the meaning of terrorism. The meaning of the key word of this document is […]

SRI LANKA:AHRC condemns the murder of Nimal Amarasiri caused by misuse of teargas on peaceful protesters

Read the statement in Sinhala මෙම ලිපිය සිංහලෙන් කියවන්න Mr. Nimal Amarasiri, a candidate in a local government election, was killed after a tear gas attack on 26th February while participating in a protest against the attempt to postpone the local government elections.  There was no justifiable grounds at all for the use of teargas […]

SRI LANKA:Few Reflections on the Sri Lanka’s Independence Day

By Basil Fernando Read the article in Sinhala මෙම ලිපිය සිංහලෙන් කියවන්න As Sri Lanka is to celebrate its 75th anniversary of Independence on the 4th of February, the general reaction of the people around the country this year is one of despondency with serious criticisms about the failure of governance in the country.  The need […]

INDONESIA: Monitoring and Investigation of the Kanjuruhan Stadium Case

The Asian Human Rights Commission (AHRC) and the Federation of the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (FEDERASI KontraS) wish to inform you about Preliminary Report on Monitoring and Investigation of the Kanjuruhan Stadium Case I. The condition and capacity of the Kanjuruhan Stadium The Kanjuruhan Stadium is a football Stadium owned by […]

NEPAL: Ensure dignity, freedom, and justice for all

Statement | Nepal | 10-12-2022

A Statement by the Asian Human Rights Commission on the occasion of International Human Rights Day, 10 December 2022 Nepal successfully conducted its parliamentary election on November 20, 2022. Successful in the sense that many young and energetic faces have been elected in this election. Nepalese voters were fed up and even frustrated with the traditional […]

SRI LANKA: POLICE ON TRIAL: Exercising Authority without Accountability

An article from Daily Mirror forwarded by the Asian Human Rights Commission • Officers are rarely prosecuted for misconduct, including the brutal use of force on citizens. In rare cases, officers found guilty are given minor disciplinary punishments or given warnings. • The NPC received a total of Rs.127, 764, 000 budgetary allocation in 2018 which was […]

INDONESIA : The non-judicial settlement team for past human rights abuses and its membership’s composition contrary to the international human rights standard

A few weeks ago, President Joko Widodo issued Presidential Decree Number 17 of 2022 concerning the establishment of a non-judicial settlement team for serious past human rights violations. We agree with the statement of the victims of past human rights abuses and their families, namely that the Presidential Decree 17 of 2022 is a means […]

INDONESIA: Stop security approach in Papua Island

The Asian Human Rights Commission (AHRC) supports Indonesian civil society organizations under the Coalition of the Civil Society for Security Sector Reform. The security approach in dealing with social and human rights problems in the Papua Island shows a bad impact towards efforts to resolve the social conflict in the Papua Island. Applying this approach […]

BANGLADESH: Government Must Bear Responsibilities if Victims of Enforced Disappearances are Harmed

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has submitted a Written Statement to the 128th Session of the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances (WGEID) to be held from 19 September to 28 September 2022. While documenting the cases of enforced or involuntary disappearances the AHRC strictly follows the definition of enforced disappearance […]

BANGLADESH: Independent Investigative Mechanism Needed for Affording Justice to Victims of Enforced Disappearances

A Written Statement to the 51st Regular Session of the United Nations’ Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre The Asian Legal Resource Centre (ALRC) reiterates the issue of Bangladesh’s unabated enforced disappearances with blanket impunity to the United Nations (UN) Human Rights Council’s 51st Regular Session. Halting enforced disappearances in Bangladesh has […]

නීතිය මත පාලනය හදුන්වාදීමක්

The Asian Human Rights Commission wishes to share with you the following video regarding current Sri Lankan situation. Click here to view

SRI LANKA: Illegal arrests and illegal detentions damage the legal system

By Basil Fernando Illegal arrests and illegal detentions do not only harm individuals, they also cause irreparable damage to the legal system as a whole. The recent wave of arrests of those who have participated in peaceful demonstrations has not only caused serious damage to the life and liberty of these individuals but they have […]

INDONESIA: Result of the Selection Process of Ad Hoc Judges for the Human Rights Court of 2022 for the Paniai Papua Human Rights Case

The Asian Human Rights Commission (AHRC) has received information from the Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS), a prominent national human righs organization about the selection process of judges for the Paniai Human Rights Court. Responding to the declaration of the 2022 Human Rights Court Ad Hoc Judge who decided the eight […]

SRI LANKA: An emergency means nothing less than ‘legalizing lawlessness’

By Basil Fernando A declaration of emergency means suspensions of all the laws which normally operate within a country for the protection of the people. A declaration of emergency takes away all the basic protections which are considered essential to the normal functioning of the society. Lawlessness is declared to be normal under a period […]

BANGLADESH: Dissidents and Human Rights Defenders Survive Defenselessly

Human rights defenders, dissidents, and political opposition survive in a profoundly dangerous condition of civic space in Bangladesh. The country’s government keeps weaponising draconian laws with impunity to curb civic freedoms of the people. The freedom of peaceful assembly and association and the freedom of expression and opinion are dealt with incarceration by the police, […]

SRI LANKA: Malnutrition and Starvation- Next Stage of the Crisis

By Basil Fernando As people began to learn about the terrible consequences of the dollar crisis, there also emerged a political slogan that seemed to suit the occasion. “Gota Go Home” became the slogan and in no time it became the rallying cry from almost everyone throughout the country. There appeared at the time there […]