Extrajudicial killings

ශ්‍රී ලංකා:නීතියමතපාලනයහාප්‍රතිත්‍රස්ථවාදීපනත්කෙටුම්පත

බැසිල් ප්‍රනාන්දු නීතියමත පාලනය පිළිබදව වර්ථමාන කාලය තුල ලිය වී ඇති පොත් අතර ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් පොතක් වූයේ ටොම් බින්ග්හම් (Tom Bingham) සාමිවරයා විසින් ලියන ලද නීතිය මත පාලනය (The Rule of Law) යන පොතය. එම පොත නීතිය මත පාලනය යන නමින් සිංහලට පරිවර්ථනය කොට ඇත. එම පොතෙහි නීතිය මත පාලනය යන්න පිළිබදව ඇති නිර්වචනයය […]

ශ්‍රී ලංකා:තීරණාත්මක ජයග්‍රහණයක් : සියල්ල වීඩියෝ කරනවා : සැකකරුවන් ඝාතනය ගැන පොලිස්පති ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දුන් මාර්ගෝපදේශ මාලාව

A Statement from The Times.lk forwarded by the Asian Human Rights Commission                                                                         පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගනු ලබන සැකකරුවන් විමර්ශන කටයුතු සඳහා ආයුධ පෙන්වීමට […]

SRI LANKA:AHRC condemns the murder of Nimal Amarasiri caused by misuse of teargas on peaceful protesters

Read the statement in Sinhala මෙම ලිපිය සිංහලෙන් කියවන්න Mr. Nimal Amarasiri, a candidate in a local government election, was killed after a tear gas attack on 26th February while participating in a protest against the attempt to postpone the local government elections.  There was no justifiable grounds at all for the use of teargas […]

SRI LANKA:Few Reflections on the Sri Lanka’s Independence Day

By Basil Fernando Read the article in Sinhala මෙම ලිපිය සිංහලෙන් කියවන්න As Sri Lanka is to celebrate its 75th anniversary of Independence on the 4th of February, the general reaction of the people around the country this year is one of despondency with serious criticisms about the failure of governance in the country.  The need […]

INDONESIA : The non-judicial settlement team for past human rights abuses and its membership’s composition contrary to the international human rights standard

A few weeks ago, President Joko Widodo issued Presidential Decree Number 17 of 2022 concerning the establishment of a non-judicial settlement team for serious past human rights violations. We agree with the statement of the victims of past human rights abuses and their families, namely that the Presidential Decree 17 of 2022 is a means […]

SRI LANKA: UN human rights experts condemn repeated use of emergency measures to crackdown on protests

GENEVA (8 August 2022) – UN human rights experts* today condemned the extensive, prolonged and repeated use of state of emergency measures since 2 April 2022 by Sri Lankan authorities to crackdown on peaceful protesters and prevent them from voicing their grievances amidst an economic collapse in the country. On 15 July, President Gotabaya Rajapaksa resigned […]

BANGLADESH: Independent Investigative Mechanism Needed for Affording Justice to Victims of Enforced Disappearances

A Written Statement to the 51st Regular Session of the United Nations’ Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre The Asian Legal Resource Centre (ALRC) reiterates the issue of Bangladesh’s unabated enforced disappearances with blanket impunity to the United Nations (UN) Human Rights Council’s 51st Regular Session. Halting enforced disappearances in Bangladesh has […]

BANGLADESH: Dissidents and Human Rights Defenders Survive Defenselessly

Human rights defenders, dissidents, and political opposition survive in a profoundly dangerous condition of civic space in Bangladesh. The country’s government keeps weaponising draconian laws with impunity to curb civic freedoms of the people. The freedom of peaceful assembly and association and the freedom of expression and opinion are dealt with incarceration by the police, […]

ASIA: Victims and Litigants Suffer in Absence of Independent Judiciary and Legal Profession

An Oral Statement to the 50th Regular Session of the UN Human Rights Council from the Asian Legal Resource Centre (ALRC) Mr. President The Special Rapporteur’s report has substantively covered the aspects regarding the protection of the lawyers against undue interference and independent exercise of the legal profession. Echoing the Special Rapporteur the Asian Legal […]

SRI LANKA: Parliamentarians’ Inability to Mourn

By Basil Fernando What happened on the 9th of May was a tragedy. It is a tragedy that the entire nation should genuinely mourn. Such genuine mourning has a capacity to generate reflections that could transform the thinking and practices of all those concerned about how to avoid such tragedies in the future. Such genuine […]

INDONESIA: 24 Years since the Student Shooting in the Trisakti case: A Human Rights Case Becomes a Political Bargain?

In commemorating the 24th year of the student shooting in Trisakti and Semanggi, and with two years to go before the General Election in 2024, the Minister of the State Owned Company (BUMN), Mr. Erick Thohir appointed the Bank Tabungan Negara (BTN) to provide houses for the four families of the victims of the student […]

SRI LANKA: The absence of the will to do justice

By Basil Fernando Within a few days after the Rambukkana Police shooting, a large body of information has become available to the public about this incident. The attempt by the Government and also a section of the Police to give their own version about the incident has revealed a very routine pattern that exists in […]

INDONESIA: 33 Years of Talangsari 1989: Changing Policies That Remain Unfavorable to Victims and Justice

According to various data and information, in the Talangsari massacre, 130 people died, 77 people were forcibly evicted, 53 people experienced the deprivation of liberty and 46 people experienced torture. “The process of resolving the Talangsari massacre has dragged on and the victims have waited too long for legal certainty. On the 33 years of […]

INDONESIA: Urging inquiry and investigation related to the death of Mede Nurlatu at the mining area of the Botak Mountain

February 09, 2022 An Open Letter from the Asian Legal Resource Centre to the Chief of National Police General of Police LISTYO SIGIT PRABOWO Chief of National Police (KAPOLRI) Jl. Trunojoyo Number 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 INDONESIA Tel: +62 21 384 8537, 726 0306 Fax: +62 21 7220 669 E-mail: info@polri.go.id Dear General: INDONESIA: […]

NEPAL: THE STATE IS FAILING ITS CITIZENS

Statement | Nepal | 10-12-2021

A Statement by the Asian Human Rights Commission on the occasion of the 73rd International Human Rights Day Nepal underwent its third cycle of the UN Human Rights Council’s Periodic Review (UPR) in Geneva in January 2021. Nepal has ratified over 24 various human rights conventions and declarations but has been weak in its implementation. […]

INDIA: A botched up counter insurgency operation and murders most foul

Statement | India | 09-12-2021

Fifteen people including one soldier were killed in Mon district of the North Eastern state of Nagaland in India in what the security forces are calling a botched up operation that unfolded in several batches. Though the details of the botched up encounter are still hazy and contested, the gravity of the incident was lost […]

INDONESIA: A Mama Shot in Intan Jaya, Proves that the Government Failed to Protect Womens’ Rights to Security in Papua

The Asian Human Rights Commission (AHRC) condemns the shooting incident allegedly carried out by members of the Indonesian National Army (TNI) against a woman in Mamba Village, Intan Jaya. The woman who was shot was named Agustina Ondou (21). She is currently receiving treatment from the medical staff at the Community Health Center (Puskesmas) from […]

SRI LANKA: Legal and Societal Consequences Arising from the Failure to Deal with Enforced Disappearances

(Issued on 27 October 2021, 31st annual commemoration of the disappeared in Sri Lanka.) A statement on enforced disappearances Every year, on the 27th of October, there is a commemoration of the persons who have been made to disappear by force. The day is called ‘the day of commemoration of the enforced disappearances. On this […]

MYANMAR/BURMA: Perpetrators of International Crimes Must Face Punishment

An Oral Statement to the 48th Regular Session of the UN Human Rights Council from the Asian Legal Resource Centre (ALRC) Madam President: The Asian Legal Resource Centre appreciates the continued efforts being made by the Independent Investigative Mechanism for Myanmar since the establishment of the mandate. The Mechanism continues its mandated tasks of collection […]

BANGLADESH: Enforced Disappearances Must Warrant Consequences

A Written Statement to the 48th Regular Session of the United Nations’ Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre The Asian Legal Resource Centre (ALRC) raises the issue of Bangladesh’s rabid enforced disappearances to the United Nations (UN) Human Rights Council’s 48th Regular Session. Bangladesh’s incumbent government began using enforced disappearances as one […]