Article

ශ්‍රී ලංකා: මානව හිමිකම් හා ජන ජීවිතය

බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු ලාංකිකයාගේ ජන ජීවිතය තුළ දිනපතාම වැඩෙන ඛේදවාචක තත්ත්වය එක් සිද්ධියකින් කෙටියෙන් සදහන් කළ හැකිය. දැන් රෝහලකට ශල්‍යකර්මයක් සඳහා යන පුද්ගලයෙකුට වෛද්‍යවරුන් නියම කරන්නේ ඔහුගේ ශල්‍යකර්මයෙන් පසු දැමෙන මැහුම් වලට උඩින් දමනු ලබන ප්ලාස්ටර් පටියත් පුද්ගලික ආයතනයකින් ගෙන එන ලෙසය. මේ සා ප‍්‍රමාණයකට රජයේ රෝහල් තුළ සේවයක් පතා එන සාමාන්‍ය ජනතාව පිටම වෛද්‍ය ප‍්‍රතිකාර […]

SRI LANKA: How the poor pay for the national debt and for corruption?

By Basil Fernando The one of the most frequent practices in the public hospitals now is that patients have to pay for everything. For example, a patient undergoing an operation has to buy everything from outside shops, even the plaster that is used to cover the wound caused by the operation. This explains to the […]

SRI LANKA: මරණ දඩුවම අහෝසි කිිරීම පිළිබඳ නීති කෙටුම්පත

 බැසිල් ප‍්‍රනාන්දු. මරණීය දණ්ඩනය අහෝසි කිරීම පිළිබඳව නීති කෙටුම්පතක් ගැසට් කරන බවට ඇති අනාවරණය සතුටට කරුණකි. එය ලෝකයේ බොහෝ රටවල් අශිෂ්ඨ යැයි පිළිගන්නා ක‍්‍රමවේදයක් ලංකාව තුළද පිළිගැනෙන බවට ප‍්‍රකාශයකි. ඒ නිසා මෙය ලංකාවේ නීති ක‍්‍රමය සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක වෙනසක් ඇති කළ හැකි අවස්ථාවකි. එහෙත් මෙම අවස්ථාවේදී සලකා බලා පිළියම් යෙදිය යුතු තවත් බරපතල ප‍්‍රශ්නයක් ඇත. එනම් […]

SRI LANKA: Power without authority

By Basil Fernando An election can give political power to the winning political party and its leadership. Thereby, they could claim that their exercise of power is legitimate. From the point of view of formal legitimacy, that claim is justifiable. However, elections cannot create the authority of the state if it has lost that authority. […]

INDIA: What’s the score: 100 children dead and counting, sir

Article | India | 19-06-2019

By Avinash Pandey How many wickets- asked Mangal Pandey, Health Minister of Bihar during a press conference to know the current status of India Pakistan clash in the ongoing Cricket World Cup. It is just that he asked the question in the middle of a meeting of health department to tackle the outbreak of Acute […]

INDIA: From women killed in wombs, to women without wombs

Article | India | 16-04-2019

By Avinash Pandey A newspaper carrying a story titled, “Why many women in Maharashtra’s Beed district have no wombs” should have shocked India despite the current electoral frenzy the country is undergoing due to parliamentary elections. The story had all the elements to stir the conscience of even the countries not famous for any democratic […]

INDIA: Ending discrimination and populism is a must to eliminate racial discrimination

Article | India | 23-03-2019

By Dr. Divya Padmanabhan March 21 marks the United Nations International Day for the Elimination of Racial Discrimination worldwide. The day was first observed in 1966, and continues to be observed annually since then. The theme for this year is ‘Mitigating and countering rising nationalist populism and extreme supremacist ideologies’. While many countries are fighting […]

INDIA: Hiding data can’t hide jobless growth

Article | India | 12-03-2019

By Avinash Pandey Contrary to the claims of Prime Minister Narendra Modi, India seems to have been losing jobs at a staggering rate, with unemployment rates reaching a decade-long high. From 2.6% between 1977-78 and 2011-12, it has now jumped to 7.23% in February 2019. Unemployment rates are worst for youth, touching almost 20 percent […]

INDIA: International Women’s Day requires regrouping to claim lost ground

Article | India | 08-03-2019

By Avinash Pandey In functioning democracies based on rule of law, International Women’s Day would be a solemn occasion to mark victories for valiant struggles for the rights of women, to commemorate them, to celebrate them and to reaffirm our faith in continuing the struggle, until ‘women own half the earth and half the sky’. […]

INDONESIA: Nasib Masyrakat Sipil di Papua Terancam

Saya sebagai Pemerhati Ham Papua, sangat perihatin dengan situasi pelanggaran Ham di papua di akhir-akhir ini, masyarakat sipil orang asli Papua dan Non Papua hidup dengan penuh rasa takut dan trauma di tanah ini, pembunuhan terjadi di mana-mana terhadap masyarakat sipil. Tindakan (Organisasi Papua Merdeka) OPM juga sangat meresahkan bagi warga pendatang yang ada di […]

INDONESIA : Refleksi peristiwa berdarah Tanjung Priok 1984

By Yusron Zainuri, a survival of Tanjung Priok 1984 massacre Peristiwa berdarah Tanjung priok 84 merupakan Tragedi kemanusiaan yg pernah ada. Hari ini 34 tahun yang lalu, gejolak politik melalui pemaksaan” sikap politik” penguasa pada saat itu telah menimbulkan reaksi masyarakat dari kampus hingga kekampung dari kaum intlektual hingga rakyat biasa. Kondisi ini tentunya sangat […]

INDONESIA : Menanti kebijakan HAM Presiden Joko Widodo untuk Papua

By Chris Biantoro1 Sejak Suharto lengser pada tahun 1998, dan reformasi telah berjalan selama lebih dari 18 tahun, Papua belum menikmati arti perubahan yang sesungguhnya, sebagaimana dinikmati oleh wilayah lain di Indonesia. Inisiatif untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di provinsi Papua dan Papua barat, sebenarnya telah beberapa kali muncul, misalkan yang diinisiasi […]

INDIA: Outlawed practice of manual scavenging sees a fourfold growth

Article | India | 26-06-2018

Growth has remained the buzzword in Indian polity for decades now. It started after the unprecedented economic crisis that the country faced in early 1990s and never really went away after that. It, rather, almost consumed the other big word- development, which now returns to election rallies and then disappears again until the next elections. […]

WORLD: Lies and filth are no conversation

Article | World | 08-06-2018

By Basil Fernando, Avinash Pandey The world has seen a lot of debate over falsehood being spread in the name of facts recently. This, though, is not a chance encounter. There is a very definite method in this madness. Lowering the quality of the conversation has always been a very well working mean of creating […]

INDIA: Future Imperfect-Hungrier and indebted than ever before

Article | India | 15-05-2018

Despite all the tall claims of development by authorities in India, the data from Government bodies shows that there are little, if any, improvements in tackling alarmingly high levels of malnutrition. Add to this the worrisome fact of a sharp increase in the indebtedness of households and the situation becomes even bleaker. The data from […]

WORLD: Where does Nietzsche’s philosophy lead us?

Article | World | 28-04-2018

By Leonard Pinto In 1960s, a handful of academics in theology departments in some North American universities made a case for a ‘theology without God’, based on the ideas of Friedrich Nietzsche (1844-1900). The self-contradictory concept drew attention of Americans that Time magazine addressed the issue with a unique cover page, Is God Dead? in […]

SRI LANKA: Crime – Something no one wants to touch

by Basil Fernando One of the things that the Sri Lankan State as well as the Civil Society itself has given up on- is the control of crime. Crime has spread into everything and continues to spread further and further. However, we see that the more crime spreads, the less amenable it is for us […]

INDIA: Change from within requires empathy

Article | India | 23-04-2018

Sachin Kumar Jain Today’s society does not need isolated sympathy. It needs empathy; to feel the other by planting ourselves in their circumstances. To see what their eyes are seeing, hear what their ears are listening to, feel their fears and joys, successes and failures. Empathy is not a miracle, but a way to feel […]

INDIA: Smokescreen judgments, police impunity and judicial overreach

Article | India | 11-04-2018

By Urmila Pullat On Mar 20, 2018, in Dr. Subhash Kashinath Mahajan vs. The State of Maharashtra And Anr., the Supreme Court of India held that there is no absolute bar on granting anticipatory bail for complaints under the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (hereinafter the SC/ST Act). Further, […]

INDONESIA: Weak Judicial System and Legal Aid Allow for Unfair Trials

The Republic of Indonesia, an independent state since 17 August 1945, is a State based on the rule of law. Its constitution emphasizes (UUD 1945), in particular article 1 paragraph 3: “The State of Indonesia shall be a state based on the rule of law.” A state based on the rule of law means that the law […]