Home / News / Forwarded News / ประเทศไทย: ม.ผสานวัฒนธรรมร่วมกับม.ศูนย์ทรายความมุสลิม เชิญร่วมแลกเปลี่ยนในงานสัมมนาเรื่อง ปีที่ 10 กฎอัยการศึก และการก่อความไม่สงบ: ยุทธ์ศาสตร์ภาคประชาชน สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่

ประเทศไทย: ม.ผสานวัฒนธรรมร่วมกับม.ศูนย์ทรายความมุสลิม เชิญร่วมแลกเปลี่ยนในงานสัมมนาเรื่อง ปีที่ 10 กฎอัยการศึก และการก่อความไม่สงบ: ยุทธ์ศาสตร์ภาคประชาชน สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่

the Cross Culture Foundation (CrCF) and the Muslim Attorney Center Foundation (MAC)
February 24, 2013
Share |

English

เผยแพร่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

ใบแจ้งข่าว

การจัดสัมมนาเรื่อง
ปีที่ 10 กฎอัยการศึก และการก่อความไม่สงบ:
ยุทธ์ศาสตร์ภาคประชาชน สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม
และการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติภาพ

เนื่องด้วยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม และมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม โดยการสนับสนุนของกองทุน
แคนาดา จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง ปีที่ 10 กฎอัยการศึก และการก่อความไม่สงบ: ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมและการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติภาพ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม NERO ชั้น 3 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เวลา 9:00-16.30 น.

การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ นับ
แต่เหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 10 ที่ได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกและกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงอีก 2 ฉบับ ซึ่งมาตรการของฝ่ายบริหารในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ความรุนแรงยังไม่มีแนวโน้มที่จะยุติได้ในเร็ววัน การทบทวนหรือถอดบทเรียนการทำงานยุทธ์ศาสตร์ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม และการเปลี่ียนผ่านความขัดแย้งสู่สันติภาพในพื้นที่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชน จึงมีความจำเป็น เพื่ือวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ความไม่สงบในอนาคต อันจะนำไปสู่แนวทางหรือยุทธศาสต์การทำงานขององค์กรภาครัฐและภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องเพื่อเปลี่ยนความขัดแย้งสู่สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

ทางผู้จัดจึงขอเรียนเชิญท่านและ/หรือผู้แทนซึ่ึงปฏิบัติการในองค์กรของท่าน เข้าร่วมสัมมนาตามวัน
และเวลาดังกล่าว

กำหนดการ
การสัมมนาเรื่อง
ปีที่ 10 กฎอัยการศึก และการก่อความไม่สงบ:
ยุทธ์ศาสตร์ภาคประชาชน สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรม
และการเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติภาพ
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม NERO ชั้น 3
โรงแรมบางกอกชฎา ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เวลา 9:00-16.30 น.

 


* มีล่ามแปลเป็นภาษาไทย-อังกฤษ ตลอดการสัมมนา

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ
- นางสาวอรยา ไกรนิรากุล อีเมลล์ oraya.crcf@gmail.com โทร. 089-8158143
Tel. 02-6934939 or Fax. 02-2753954
- นางสาวสุธาทิพย์ อมปาน อีเมลล์ rainmoji@gmail.com โทร. 087-3945996

Document Type :
Forwarded Press Release
Document ID :
AHRC-FPR-010-2013-TH
Countries :
Document Actions
Share |