Institutional reform

ශ්‍රී ලංකා:ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේඅතුරුනියෝගයෙන්පසුපොලිස්නායකත්වයේඇතිවියයුතුවෙනස

පොලිස්පතිගේ වැඩ තහනම් කිරීමේ අතුරු නියෝගය තුලින් අතිශයින් අනාගතය කෙරෙහි බලපෑ හැකි වෙනස්කම් ගනනාවක් වහාම ක්‍රියාත්මක කරවා ගැනීමේ ඉඩකඩක් දැන් පහලව පවතී. රටෙිම දැඩි විරෝධයට හේතුවූ මෙම පොලිස්පතිවරයාගේ පත්කිරීම තුලින් රටේ නීතිය හා සාමය පවත්වාගෙන යාමට ඉතා බරපතල අවහිරයක් පැනනැගුනා පමණක් නොව, රටේ අරාජිකත්වය වැපිරීමට හා බරපතල අපරාධ පැතිරී යාම වැඩි වීමටද තත්වයක් පහල විය. […]

SRI LANKA: A recording of a group discussion on ways to deal with the challenges to system change caused by a bad constitution

 The Asian Human Rights Commission wishes to share with you the following video produced by LEADS YouTube Channel.  It is a recording of a conversation among a group of persons interested in pursuing system change in Sri Lanka. Presenter Mr. Basil Fernando provides an initial outline of the problems caused by the existing constitution of Sri […]

SRI LANKA:Economic, governmental, legal: not three crises but one

(Sharing a link to a video explaining the Sri Lankan crisis of governance, Economy and Rule of Law. This video was prepared as a part of an ongoing discussion on the need of system change) Link to the Video  The purpose of this short article is to point to the need to focus on the […]

PAKISTAN: ACTIVISTS AND JOURNALISTS TARGETED, INCREASED CONTROLS ON ONLINE EXPRESSION AND CRACKDOWN ON PROTESTS

A Statement from CIVICUS forwarded by the Asian Human Rights Commission The CIVICUS Monitor added Pakistan to its watchlist of countries in March 2024, following the repression against the opposition, the censorship of journalists and attacks on peaceful protests around the elections. Other ongoing concerns include the criminalisation, threats and harassment of human rights defenders and the […]

SRI LANKA:Prosecuting crimes requires a system change

By Basil Fernando In the context of Sri Lanka, a crucial question arises: Does the country still possess the capability to effectively prosecute crimes? This query can be raised for numerous reasons. However, even before delving into these underlying issues, one glaring reality has become evident to the people of Sri Lanka in recent years: […]

PAKISTAN: NEW GOVERNMENT CONTINUES BLOCKING THE INTERNET AND PERSECUTING JOURNALISTS AND ACTIVISTS

A Statement from CIVICUS forwarded by the Asian Human Rights Commission The CIVICUS Monitor added Pakistan to its watchlist of countries in early March 2024, following the repression against the opposition, the censorship of journalists and attacks on peaceful protests around the elections. Elections were held in Pakistan on 8th February 2024. Ahead of the elections, the […]

SRI LANKA: AUTHORITIES CONTINUE TO STIFLE PROTESTS, HARASS ACTIVISTS AND PUSH REPRESSIVE LAWS

A Statement from CIVICUS forwarded by the Asian Human Rights Commission The CIVICUS Monitor in December 2023 downgraded Sri Lanka’s civic space rating to ‘repressed,’ with authorities clamping down on protesters, stifling journalists and targeting activists amid mounting public frustration with poor governance and a lack of accountability. In January 2024, Human Rights Watch said […]

INDONESIA:Acquittalverdict of Haris and Fatia is a victory for the freedom of expression

(Hong Kong, January 16, 2024) The Panel of Judges at the East Jakarta District Court has issued an acquittal verdict regarding the case of criminalisation against Ms. Fatia Maulidiyanti (the Director of the Commission for the Disappearances and Victims of Violence [KontraS] for the 2020-2023 period) and Mr. Haris Azhar (the Founder of the LOKATARU […]

INDONESIA: Emergency Protection for Human Rights Defenders

A Statement by the Asian Human Rights Commission on the occasion of Human Rights Day In commemorating the International Human Rights Day, the Asian Human Rights Commission (AHRC) highlights the theme of the lack of protection of human rights defenders in Indonesia. More than 20 years’ of political reform after former dictator President Suharto stepped […]

SRI LANKA: IMF observations on an Independent Prosecution office for Sri Lanka

IMF in its recent report issued in September titled Sri Lanka; Technical Assistance Report-Governance Diagnostic Assessment, has directed its attention to the problems relating to the independence in conduct of prosecutions into crimes in Sri Lanka. It points to the absence of independent prosecutor in Sri Lanka and also notes that this given rise to real or perceived […]

SRI LANKA: If Tocqueville was to read our proposed Anti-Terrorism Act

By Basil Fernando Alexis Charles Henri Clérel, comte de Tocqueville is the famous author of the book Democracy in America. It is one of the world’s best known writings which have been appreciated by many philosophers, writers, thinkers and also people in many countries. It has also been translated into many languages.  Tocqueville was a […]

BANGLADESH: ADN Condemns Unjust Imprisonment of Bangladeshi HRDs Adilur Rahman and Nasiruddin Elan

A Statement from Asia Democracy Network forwarded by the Asian Human Rights Commission Seoul, Korea – The Asia Democracy Network (ADN) vehemently condemns the recent sentencing of Adilur Rahman Khan and Nasiruddin Elan, activists attached to the Odhikar human rights organization in Bangladesh. Their unjust imprisonment on trumped-up charges is a grave violation of their […]

ASIA: The mind of Junious (A Parable)

Article | Asia | 29-08-2023

By Basil Fernando This story is about Junious. Please do not think that I made a mistake in naming the hero and misspelling Junious for genius. I quite understand some people’s misunderstanding of that sort because an impression has been created and kept for a long time that Junious was in fact the genius. That […]

SRI LANKA:The Contempt of a Court, Tribunal or Institution Bill is Unconstitutional and Scandalizing Court is an archaic law

(Hong Kong, August 09, 2023)  ​​​​​​​Written submission to the Supreme Court on the “Contempt of a Court, Tribunal or Institution” Bill The Bill titled “Contempt of a Court, Tribunal or Institution” came for discussion before the Supreme Court on the 3rd and 4th of August. After the oral submission, written submissions were allowed to be filed by […]

SRI LANKA: The Arrest of Tharindu Uduwaragedera – Larger questions

By Basil Fernando On the larger questions raised by the arrest of Tharindu Uduwaragedera, a young journalist of very wide reputation. Tharindu Uduwaragedera who was attending a meeting on Friday (28 July) for the purpose of reporting on the meeting was forcibly dragged out of a three-wheeler, grabbed by his hair and roughly manhandled by […]

SRI LANKA:Is contempt of court unlike any other crime?

By Basil Fernando The purpose of the proposed Bill on the Contempt of Court is to criminalise the acts which may be considered to constitute the offence of contempt of court and to punish it. Clearly, this proposed Bill is meant to create offences under the contempt of court and therefore the purpose is to create […]

SRI LANKA:Does the proposed contempt of court Bill amount to 23rd amendment to the constitution?

By Basil Fernando The draft Bill entitled ‘Contempt of Court, Tribunal or Institutions’, has been included in the parliament’s order paper and the issue of the constitutionality of this Bill will now be subjected to debate. There are several key questions arising from this draft Bill. These are:- Does this proposed law amounts to repeal […]

INDONESIA: The Prosecutor of the Haris and Fatia Case Behaves Like Luhut Binsar Panjaitan’s Attorney (LBP) and Restricts Trial Access in the East Jakarta District Court

The trial on the criminalization case against Ms. Fatia Maulidiyanti (Coordinator of KontraS) and Mr. Haris Azhar (Founder of Lokataru) entered the stage of examining the reporting witness, namely Mr. Luhut Binsar Panjaitan. At this trial, it became increasingly clear that the Public Prosecutor (JPU) no longer represented the interests of the State but behaved […]

INDONESIA: Anamicus curiaebriefon the case of Mr. Haris Azhar dan Ms. Fatia Maulidiyanti

An Open Letter from the Asian Human Rights Commission (AHRC) to the Panel Judges: 1. A case register Number No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim (Suspect Mr. Haris Azhar) 2. A case register Number. 203/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim (Suspect: Ms. Fatia Maulidiyanty) Jl. Dr. Sumarno No. 1, RT.7/RW.4, Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur DKI Jakarta -13940 Telp : +622148703788 | Faks […]

ශ්‍රී ලංකා:නීතියමතපාලනයහාප්‍රතිත්‍රස්ථවාදීපනත්කෙටුම්පත

බැසිල් ප්‍රනාන්දු නීතියමත පාලනය පිළිබදව වර්ථමාන කාලය තුල ලිය වී ඇති පොත් අතර ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධියට පත් පොතක් වූයේ ටොම් බින්ග්හම් (Tom Bingham) සාමිවරයා විසින් ලියන ලද නීතිය මත පාලනය (The Rule of Law) යන පොතය. එම පොත නීතිය මත පාලනය යන නමින් සිංහලට පරිවර්ථනය කොට ඇත. එම පොතෙහි නීතිය මත පාලනය යන්න පිළිබදව ඇති නිර්වචනයය […]