Civil and Political Rights

ශ්‍රී ලංකා: 2022 ජූලි 9 – 13 සිදු වූ විපර්යාසය

The Asian Human Rights Commission wishes to share with you the following video regarding current Sri Lankan situation. Click here to view

ශ්‍රී ලංකා: සාක්ෂි ගොඩයි | නඩු නෑ

The Asian Human Rights Commission wishes to share with you the following video regarding current Sri Lankan situation. Click here to view

INDONESIA: Human Rights Court for Paniai Case in Papua must Apply International Human Rights Standard

An Open Letter from the Asian Human Rights Commission to the Indonesia Supreme Court Professor. Dr. Muhammad Syarifuddin, SH., MH The Chairperson of the Indonesian Supreme Court (Mahkamah Agung RI) Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tel: +62 21 3843348, +62 21 3810350, +62 21 3457661 Fax: + 62 21 3453553, +62 21 3454546 Jakarta […]

ශ්‍රී ලංකා: රටේ අනාගත දිශානතිය තීන්දු කිරීමේ සාකච්ඡාවලට ස්ත්‍රීන්ගේ සහභාගිත්වය වැඩිකරමු

A Statement from People’s Commission of Women in Sri Lanka forwarded by the Asian Human Rights Commission පසුගිය දශක ගණනාවක් තිස්සේ බලයට පැමිණි විවිධ ආණ්ඩු අනුගමනය කළ අදූරදර්ශි, දූෂිත හා මිත්‍ර හා ඥාති සංග්‍රහ වලින් සපිරි ක්‍රියාමාර්ගවල අවසන් ප්‍රථිපලය ලෙස ස්වභාවික හා මානව සම්පත්වලින් අනූන ඉතාම සශ්‍රීක රටක් ලෙස ස්ථාපිත වන්නට තිබූ අප රට බංකොලොත් […]

SRI LANKA: Journalists and Protesters Face Arrests, Assaults, and Interrogations as Government Fails to Tackle Economic Crisis

The crisis of major magnitude is taking place in Sri Lanka. The world has not yet taken adequate notice of the impact of an economic downturn as a result of the inability of the government to pay the foreign loans as a result of which it is suffering from the worst financial crisis ever faced […]

SRI LANKA: In Sri Lanka politics is imaginary but corruption is real

By Basil Fernando Politics in Sri Lanka mostly consists of the making of speeches at every place. There is lot of talk in the Parliament and there is also a lot of talk in the media shows. However, no real form of governance is taking place in the country. There is no direct relationship between […]

SRI LANKA: 22nd Amendment Bill – Fundamentals are wrong

By Basil Fernando The amendment of a constitution is a serious task. However, some may argue that it is not such an important task as far as Sri Lanka is concerned. That is because of the most trivialized manner in which Constitutional Amendments have been brought about in Sri Lanka in the recent years. However, […]

SRI LANKA: Wild Politics and Brutal Policing

By Basil Fernando Police brutality is very much a normal part of the abnormal way of life that exists in Sri Lanka just as attacks by wild elephants have become an usual part of life for people living in remote villages. How that came about has a history of its own and it is the […]

SRI LANKA: Delays In Justice As A Major Cause Of Economic & Political Catastrophe

By Basil Fernando Delays in justice as a key factor that destroyed the economic and political system. Everybody’s talk during the last few months has been about the catastrophic economic crisis in the country and also the crisis of the political system. The link between the two has been well understood by everyone. However, in […]

ASIA: Victims and Litigants Suffer in Absence of Independent Judiciary and Legal Profession

An Oral Statement to the 50th Regular Session of the UN Human Rights Council from the Asian Legal Resource Centre (ALRC) Mr. President The Special Rapporteur’s report has substantively covered the aspects regarding the protection of the lawyers against undue interference and independent exercise of the legal profession. Echoing the Special Rapporteur the Asian Legal […]

SRI LANKA: Two big lies told about the 1978 Constitution

By Basil Fernando Two great lies have been propagated about the 1978 Constitution. When a lie is repeated many times by many persons, often such a lie begins to be treated as a conventional truth. The first of these lies is that the 1978 Constitution was created on the model of the French Constitution and […]

SRI LANKA: Parliamentarians’ Inability to Mourn

By Basil Fernando What happened on the 9th of May was a tragedy. It is a tragedy that the entire nation should genuinely mourn. Such genuine mourning has a capacity to generate reflections that could transform the thinking and practices of all those concerned about how to avoid such tragedies in the future. Such genuine […]

BANGLADESH: Victims of Gross Human Rights Abuses are Defenceless in Absence of Judicial Independence

A Written Submission to the 50th Regular Session of the United Nations Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre The Asian Legal Resource Centre (ALRC) wants to update the Human Rights Council of the United Nations about the situation of Bangladesh’s human rights in relation to the mandate of independence of judges and […]

INDONESIA: State Curbs Freedom of Expression amidst Non-stop Human Rights Violations in Papua

A Written Submission to the 50th Regular Session of the UN Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre The Asian Legal Resource Centre (ALRC) strongly condemns all forms of police brutality against demonstrators who refused the New Autonomous Province (DOB) in Papua Island on 10 May 2022. Based on the monitoring and information […]

INDONESIA: New Commissioner of the National Commission on Human Rights Must Be Professional and Credible!

The Asian Human Rights Commission (AHRC) supports the standing point of the Commission for Disappearances and Victims of Violence (KontraS) highlighting the process of selecting candidates for the Commissioner of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). On 27 May 2022, the Selecting Committee, in the written test, has passed the candidate for the […]

WORLD: International Conversations Needed for Removing Gaps Between UN Experts’ Recommendations and Monitoring of Actual Implementation for Protecting Human Rights

A Written Submission to the 50th Regular Session of the United Nations Human Rights Council by the Asian Legal Resource Centre The Asian Legal Resource Centre (ALRC) has for over 40 years carefully studied, documented and reflected upon the actual possibilities for protection of human rights in many countries of Asia, in particular South Asia […]

SRI LANKA: The intimidation of Tamil Journalist, Kumanan by the Sri Lanka Navy, and the accelerated land grab by the Navy in Mullaitivu

A Statement from People’s Alliance for Right to Land forwarded by the Asian Human Rights Commission Click Here to See the Original Statement The People’s Alliance for Right to Land (PARL) condemns the intimidation and harassment of Tamil journalist Kumanan Kanapathipillai by the Sri Lanka Navy (SLN) and Police. The harassment took place whilst he […]

SRI LANKA: What HRCSL can do to assist SL fight debt crisis

By Basil Fernando The debt crisis, or what is known better as the US dollar crisis, is what is threatening the stability of Sri Lanka right now. In a very clear message to the nation, given by way of a press interview, Central Bank of Sri Lanka (CBSL) Governor Dr. Nandalal Weerasinghe on 11 May […]

INDONESIA: 24 Years since the Student Shooting in the Trisakti case: A Human Rights Case Becomes a Political Bargain?

In commemorating the 24th year of the student shooting in Trisakti and Semanggi, and with two years to go before the General Election in 2024, the Minister of the State Owned Company (BUMN), Mr. Erick Thohir appointed the Bank Tabungan Negara (BTN) to provide houses for the four families of the victims of the student […]

SRI LANKA: MPs Letters – A Revival Of A Very Dangerous Practice Facebook Twitter WhatsApp Share

By Basil Fernando  There are many reports in the media that Government Members of Parliament are sending lists to the Police to arrest persons. This habit has been revived after the events of May 9th and the days that followed. Now the media reports that thousands of arrests have been made and that hundreds are […]