Home / News / Forwarded News / ประเทศไทย: มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ และ คณะกรรมการนิติสาสตร์สากล เชิญทำข่าวและเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรื่อง “คำพิพากษาคดี ทนายสมชาย นีละไพจิตร: ความยุติธรรมถูกส่งมา หรือไม่”

ประเทศไทย: มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ และ คณะกรรมการนิติสาสตร์สากล เชิญทำข่าวและเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรื่อง “คำพิพากษาคดี ทนายสมชาย นีละไพจิตร: ความยุติธรรมถูกส่งมา หรือไม่”

March 14, 2011
Share |

English

เรียน ทุกท่าน
 
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights Commission: AHRC) ปรารถนาที่จะส่งต่อแถลงข่าวจากมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Justice for Peace Foundation: JPF) และคณะกรรมการนิติศาสตร์สากล (The International Commission of Jurists: ICJ) ต่อท่านตามที่เอกสารข้างล่างนี้

คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย
ฮ่องกง

-------------

เพื่อการเผยแพร่ทันที
AHRC-FPR-018-2011-TH

แถลงข่าวจากมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (Justice for Peace Foundation) และคณะกรรมการนิติศาสตร์สากล (The International Commission of Jurists: ICJ) ส่งต่อโดยคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนแห่งเอเชีย (Asian Human Rights Commission: AHRC)

ประเทศไทย: มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ และ คณะกรรมการนิติสาสตร์สากล เชิญทำข่าวและเข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรื่อง “คำพิพากษาคดี ทนายสมชาย นีละไพจิตร: ความยุติธรรมถูกส่งมา หรือไม่”


วันที่ 11 มีนาคม 2554

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
คณะกรรมการนิติศาสตร์สากล

ใบแจ้งข่าว
ขอเชิญทำข่าวและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในการอ่านคำแถลง เรื่อง
“คำพิพากษาคดี ทนายสมชาย นีละไพจิตร: ความยุติธรรมถูกส่งมา หรือไม่”


วันที่ 11 มีนาคม 2554 ศาลอุทธรณ์ได้มีการอ่านคำพิพากษายกฟ้อง เจ้าหน้าที่ตารวจทั้งห้านายจากความผิดฐานลักพาตัวบุคคล บังคับสูญหายและทำให้เสียชีวิตในคดี ทนายสมชาย นีละไพจิตร ซึ่งการตัดสินพิจารณาคดีในครั้งนี้ถือว่า มีความสำคัญอย่างยิ่งมิใช่เพียงแต่ต่อคดีดังกล่าวเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลต่อประเด็นเรื่อง ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และหลักนิติธรรม ของประเทศไทยด้วย การเรียนรู้จากประสบการณ์การดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมในคดีดังกล่าว จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสาหรับสังคมไทย

มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ (The Justice for Peace Foundation -JPF) และคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (The International Commission of Jurists –ICJ) จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนด้านหลักการทางกฎหมาย และข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นเกี่ยวข้องทางการเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับ คดีทนายสมชาย นีละไพจิตร ใน วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 12.00-15.00 ณ ห้องสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (The Foreign Correspondents Club of Thailand -FCCT) อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้นเพนท์เฮ้าส์ เลขที่ 518/5 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร. 02 652-0580-1 (ติดกับสถานีรถไฟฟ้าชิดลม) http://www.fccthai.com/location.html

ในกิจกรรมครั้งนี้ จะมีการนำเสนอวิดีทัศน์ คำปราศรัยครั้งสุดท้ายของ นายสมชาย นีละไพจิตร ก่อนจะถูกทำให้หายสาบสูญ โดยวิทยากร คือ
-    นางอังคณา นีละไพจิตร และ นางสาวประทับจิต นีละไพจิตร ภรรยา และบุตรสาวนายสมชาย
-    ศ.ดร. วิทิต มันตราภรณ์ อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ
-    นาย โรเจอร์ นอร์แมนด์ ผู้อานวยการคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก

ตลอดรายการ ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสาหรับผู้เข้าร่วม อีกทั้งคณะผู้จัดจะบริการท่านด้วยอาหารว่าง สถานที่สาหรับการบันทึกภาพ และมีล่ามแปลภาษาไทย และอังกฤษตลอดรายการ อนึ่ง ขอความกรุณายืนยันการเข้าร่วม ภายในวันพฤหัสที่ 15 มีนาคม 2554 มายังมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ หรือ คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล

ขอขอบพระคุณอย่างสูงและโปรดพิจารณาเข้าร่วมและประชาสัมพันธ์
โปรดติดต่อ
มูลนิธิยุติธรรมเพื่อสันติภาพ
โทร/ โทรสาร: 02 975-9975
Email address: Napaporn@justiceforpeace.org
คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล
โทร 02 619 8477 ต่อ 102 หรือที่ icj-asiapacific@icj.org

Document Type :
Forwarded Press Release
Document ID :
AHRC-FPR-018-2011-TH
Countries :
Campaigns :
Document Actions
Share |